Program  nauczania  religii  polskokatolickiej 

szkole  podstawowej

 

 

Klasa 8

1. Wzajemna zależność miłości Boga, samego siebie i bliźniego.

2. „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego".

3. „Kto jest moim bliźnim"?

4. Miara miłości bliźniego: „Jak siebie samego".

5. Czynna miłość w doczesnych potrzebach bliźniego /uczynki miłosierdzia wobec ciała/.

6. Troska o zbawienie bliźniego /uczynki miłosierdzia wobec duszy/.

7. Znaczenie wzorów i dobrego przykładu w chrześcijańskiej moralności.

8. Gorliwość o dusze a tolerancja

9. Urzędowe apostolstwo Kościoła /kapłaństwo święceń/.

10. Kuszenie do grzechu.

11. Zgorszenie.

12. Moda i literatura pornograficzna - dziedziny, w których najczęściej następuje zgorszenie.

13. Współudział w grzechach cudzych.

14. Wypowiedzi Pisma Świętego o roztropności.

15. Nabywanie i pielęgnowanie roztropności.

16. Błędy i występki sprzeciwiające się roztropności.

17. Sprawiedliwość jako oddawanie Bogu i bliźnim tego co im się należy.

18. Cechy sprawiedliwości.

19. Istota i zadanie męstwa.

20. Zadanie skromności i umiarkowania w chrześcijańskim zaparciu samego siebie.

21. Znaczenie rodziny dla urzeczywistnienia Królestwa Bożego na ziemi.

22. Wzajemne obowiązki małżonków.

23. Obowiązki rodziców względem dzieci.

24. Obowiązki dzieci wobec rodziców.

25. Relacje: uczeń - nauczyciel, nauczyciel uczeń.

26. Zadania państwa.

27. Wspólnota narodów.

28. Kościół we wspólnotach: rodziny, państwa i narodów.

29. Nauka społeczna Kościoła.

30. Chrześcijanin a jego ciało.

31. Śmierć chrześcijanina.

32. Grzeszne targnięcie się na życie ciała.

33. Prawo dziecka poczętego do życia.

34. Eutanazja.

35. „W zdrowym ciele zdrowy duch".

36. Nikotynizm.

37. Alkoholizm

38. Narkomania.

39. Istnienie dwojga płci.

40. Znaczenie miłości płciowej.

41. Sexus, eros, agape.

42. Cześć dla kobiety.

43. Cnota czystości.

44. Grzechy nieczystości.

45. Chrześcijański stosunek do dóbr materialnych.

46. Chrześcijański stosunek do pracy.

47. Należyte dysponowanie dobrami materialnymi.

48. Grzechy przeciw cudzej własności.

49. Naprawienie niesprawiedliwości.

50. Własność prywatna a społeczna. Systemy gospodarcze w świetle Bożego objawienia.

51. Systemy gospodarczo - społeczne w świetle Bożego objawienia.

52. Boska prawda.

53. Prawdomówność.

54. Najważniejsze obowiązki dotyczące tajemnicy.

55. Oddawanie czci bliźniemu.

56. Oszczerstwo i obmowa.

57. Środki masowego przekazu.

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez:

-Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotinum 1996.

-Katechizm Kościoła Polskokatolickiego. Warszawa l 979.

-Küry Urs, Kościół Starokatolicki, Warszawa 1997.

-Katechizm religii katolickiej, część trzecia, Z Chrystusem idziemy przez życie, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1992.

-Katechizm religii katolickiej, część czwarta, Z Chrystusem przetwarzamy świat, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1992.

-Katolicki katechizm dla dorosłych: Wyznanie wiary Kościoła, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.

-Werner Pfendsack, Czy znasz tę drogę?, Wydawnictwo „Zwiastun", Warszawa 1984