Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

w  szkole  podstawowej

 

 

Klasa 5

 

   Nasza droga do Boga prowadzi przez życie Kościoła - to cel dydaktyczny katechezy w kl.5.

   Celem wychowawczym jest czynne uczestnictwo w życiu parafii.

 

 

1. Zbawienie w Jezusie Chrystusie

2. Rok kościelny jest przypomnieniem historii zbawienia.

3. Rok kościelny jest naszym uczestnictwem w misterium zbawienia.

4. Nasze zbawienie dokonuje się w Kościele.

5. Znaki naszego zbawienia.

6. Chrzest zanurzający w życiu i zmartwychwstaniu Chrystusa.

7. Jest jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

8. Obrzędy sakramentu chrztu św.

9. Uczestniczymy w chrzcie udzielanym w naszej parafii.

10. Rodzice chrzestni.

11. „Nie ma zbawienia poza Kościołem".

12. Pismo św. o sakramencie chrztu św.

13. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

14. Wszyscy chrześcijanie są kapłanami.

15. Do życia potrzebny jest pokarm.

16. Jezus Chrystus jest pokarmem dla duszy.

17. Pokarm, który przyjmujemy przy stole eucharystycznym.

18. Pokarm Słowa.

19. Pokarm Ciała i Krwi Jezus Chrystusa.

20. Msza św. jest Ofiarą.

21. Obrzędy mszalne.

22. Wszyscy odprawiamy Mszę św.

23. Księgi, którymi kapłan posługuje się przy ołtarzu.

24. Książeczka do nabożeństwa

25. Poznajemy modlitwy odmawiane w czasie Mszy św.

26. Intencja mszalna.

27. Pismo św. o Eucharystii.

28. Dlaczego uczestnictwo we Mszy św. jest sprawą bardzo ważną?

29. Pan Jezus odpuszcza grzechy.

30. Kapłani mogą odpuszczać grzechy.

31. Komu Pan Jezus przebacza grzechy?

32. Jak przygotować się do spowiedzi?

33. Spowiedź uszna.

34. Spowiedź ogólna.

35. Czynić pokutę.

36. Spowiedź sakramentem pracy nad sobą.

37. Pismo św. o sakramencie pokuty.

38. Sakrament chorych, czy ostatni sakrament?

39. Uczestnictwo w cierpieniu i umieraniu Jezusa Chrystusa.

40. Obrzędy sakramentu chorych .

41. Odwiedzamy chorych.

42. Co w Piśmie św. czytamy o sakramencie namaszczenia chorych.

43. Kapłani innych religii.

44. Kapłani Starego Testamentu.

45. Kapłaństwo Chrystusowe.

46. „Tyś jest kapłanem na wieki".

47. Stopnie prowadzące do kapłaństwa.

48. Seminarium duchowne.

49. Pismo św. na temat kapłaństwa.

50. Sakrament uświęcajacy małżeństwo.

51. Jak przygotować się do małżeństwa?

52. Moje uczestnictwo w życiu liturgicznym Roku Kościelnego.

53. Moje uczestnictwo w życiu parafialnym.

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez dla kl. 5:

-Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotimim 1996.

-Ks. Edward Bałakier, Katechizm Kościoła Polskokatolickiego, Warszawa 1979.

-Ks. Edward Bałakier, Katechezy Kościoła Polskokatolickiego, Warszawa 1992.

-Katechizm, Wydawnictwo Ś. Krzyża-Opole 1991.

-Bóg z nami, część III, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 1993.

-Bóg z nami, cześć IV, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, Kraków .