Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

w  szkole  podstawowej

 

 

Klasa 4

 

   Celem dydaktycznym nauczania religii w kl. 4 jest zapoznanie uczniów z historią biblijną Nowego Testamentu jako spełnieniem Bożego planu zbawienia.

   Celem wychowawczym jest umiłowanie prawdy zawartej w Ewangeliach, w Listach Apostolskich i w Dziejach Apostolskich.

 

1. Msza święta naszym zjednoczeniem z Jezusem.

2. Poznajemy Jezusa w Piśmie świętym.

3. Jezus naucza o Królestwie Bożym. Przypowieść o siewcy.

4. Przypowieść o ziarnie gorczycznym i zaczynie chlebowym.

5. Przypowieść o kąkolu i sieci

6. Przypowieść o robotnikach w winnicy

7. Przypowieść o faryzeuszu i celniku

8. Osiem Błogosławieństw

9. Jezus uczy jałmużnie, modlitwie i poście, l O. Modlitwa Pańska.

11. Przypowieść o domu na skale.

12. Przypowieść o talentach.

13. Przypowieść o Samarytaninie.

14. Przypowieść o niemiłosiernym słudze.

15. Miłość bliźniego warunkiem zbawienia. Chrystus przyjdzie w chwale.

16. Przypowieść o dziesięciu pannach.

17. Bóg zapowiada narodzenie Poprzednika Zbawiciela.

18. Bóg objawia Maryi, że będzie Matką Zbawiciela.

19. Maryja odwiedza Elżbietę.

20. Jan, Poprzednik Zbawiciela.

21. Narodzenie Pana Jezusa.

22. Nadanie imienia i ofiarowanie Jezusa w Świątyni

23. Mędrcy ze Wschodu oddają cześć Zbawicielowi

24. Jezus w Nazarecie.

25. Jezus w świątyni.

26. Chrzest Jezusa.

27. Zbawiciel pości i jest kuszony przez szatana.

28. Świadectwo Jana i pierwsi uczniowie Jezusa.

29. Cud w Kanie.

30. Jezus rozmawia z Nikodemem.

31. Jezus powołuje uczniów i wybiera dwunastu Apostołów.

32. Jezus uzdrawia.

33. Jezus uzdrawia sługę setnika.

34. Jezus Dobry Pasterz.

35. Rozmnożenie chleba.

36. Wyznanie Piotra.

37. Przemienienie Pana Jezusa.

3 8. Jezus uzdrawia niewidome go od urodzenia.

39. Jezus wskrzesza Łazarza.

40. Namaszczenie w Betanii i wjazd Jezusa do Jerozolimy.

41. Ostatnia Wieczerza - ustanowienie Eucharystii.

42. Ostatnia Wieczerza - Przykazanie miłości.

43. Jezus modli się w Ogrójcu.

44. Jezus skazany na Śmierć.

45. Droga Krzyżowa Pana Jezusa.

46. Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

47. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

48. Jezus Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom.

49. Spotkanie Jezusa z uczniami idącymi do Emaus.

50. Nakaz misyjny Jezus i Wniebowstąpienie.

51. Zesłanie Ducha Świętego.

52. Życie pierwszych chrześcijan.

53. Święty Szczepan pierwszy męczennik.

54. Uwięzienie i uwolnienie Piotra.

55. Apostoł Paweł.

56. Wniebowzięta - Matka Kościoła.

57. Chrystus znowu przyjdzie.

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez dla kl. 4:

-Ks. Jan Kapecki, Bóg cię miłuje, Wydawnictwo „Zwiastun", Warszawa 1983.

-Historia Biblijna Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Św. Krzyża Opole 1991.

-Katechizm religii katolickiej, cześć druga, Chrystus żyje wśród nas, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1992.

-Mała Biblia dla dzieci, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1987.

-Bp E. Materski-S.N.Hekker, Mój Katechizm, 3 Pan Jezus pośród nas, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1987.

 

Tematy katechez zostały podane według: -Bp E. Materski-S.N.Hekker, Mój Katechizm, 3 Pan Jezus pośród nas, Wydaw-nictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1987.