Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

w  szkole  podstawowej

 

 

Klasa 3

 

   Celem dydaktycznym nauczania religii w kl. 3 jest zapoznanie uczniów z historią biblijną Starego Testamentu w kontekście historii naszego zbawienia.

   Celem wychowawczym jest wzbudzenie zainteresowania Pismem Św. jako źródłem Bożego objawienia.

1. Bóg przemawia do człowieka.

2. Współżyjemy z Bogiem w Kościele Chrystusowym.

3. Człowiek odpowiada Bogu.

4. Bóg powołuje Abrahama i obiecuje zbawienie wszystkich ludzi.

5. Abraham - ojcem wszystkich wierzących.

6. Bóg mówi do swego ludu.

7. Pismo św. mówi o stworzeniu świata.

8. Pismo św. mówi o człowieku stworzonym przez Boga.

9. Świat mówi nam o Bogu.

10. Bóg rządzi i kieruje światem.

11. Bóg powołuje człowieka do współdziałania.

12. Bóg zaprasza ludzi do wspólnoty życia ze sobą.

13. Pismo św. mówi o aniołach.

14. Ludzie zrywają wspólnotę życia z Bogiem.

15. Grzech dosięga każdego człowieka.

16. Bóg obiecuje Zbawiciela.

17. Bóg zwycięża zło przez dobro.

18. Mojżesz wodzem i pośrednikiem Przymierza.

19. Bóg tworzy swój lud.

20. Bóg zawiera Przymierze ze swoim ludem.

21. Lud Boży jest narodem kapłańskim.

22. Bóg ogłasza Prawo Przymierza.

23. Prawo Przymierza wzywa do miłości Boga.

24. Prawo Przymierza wzywa do miłości bliźniego.

25. Bóg wypełnia plan zbawienia za pośrednictwem.

26. Jozue biblijną zapowiedzią Chrystusa.

27. Samuel w służbie Prawa Przymierza.

28. Dawid przejmuje obietnice dane patriarchom.

29. Bóg czyni swój lud królestwem.

30. Bóg przebywa ze swoim ludem.

31. Bóg jest Panem i Ojcem swojego ludu.

32. Bóg rządzi sprawiedliwie swoim ludem.

33. Bóg objawia swoje miłosierdzie.

34. Bóg Izraela objawia się jako jedyny Bóg wszystkich ludzi.

35. Bóg jest istotą duchową.

36. Bóg objawia swoją świętość.

37. Bóg przygotowuje swój lud na „Pełnię czasu".

38. Jeremiasz zapowiedzią cierpiącego Mesjasza

39. Bóg poucza swój lud przez proroków.

40. Izajasz głosi wiarę w zbawienie.

41. Bóg daje ludowi wybranemu Króla Pokoju.

42. Ezechiel, opiekun ludu i prorok nadziei.

43. Bóg powołuje Pasterza-Przewodnika dla swojego ludu.

44. „Sługa Jahwe" wypełnia Boży plan zbawienia.

45. Bóg przekazuje „Synowi Człowieczemu" wieczne królestwo.

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez dla kl. 3:

-Ks. Jan Kapecki, Bóg cię miłuje, Wydawnictwo „Zwiastun", Warszawa 1983.

-Historia Biblijna Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Św. Krzyża Opole 1991.

-Katechizm religii katolickiej, cześć pierwsza, w Chrystusie jesteśmy Ludem Bożym, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1992.

-Mała Biblia dla dzieci, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1987.

.-Daniel Rops, Biblia dla moich dzieci, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1986.

Tematy katechez zostały podane według -Katechizmu religii katolickiej, część pierwsza, w Chrystusie jesteśmy Ludem Bożym, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1992.