Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

w  szkole  podstawowej

 

 

Klasa 2

 

  Celem dydaktycznym nauczania religii w kl. 2 jest przygotowanie dzieci do świadomego odnowienia obietnic chrztu św. "Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony".

   Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św., które ma wzbudzić u dzieci „żywą wiarę"' jest celem wychowawczym.

   Zagadnienia, które powinny być omówione w n klasie zostały podporządkowane poszczególnym artykułom Składu Apostolskiego. Doświadczenie katechetyczne uczy, że dzieci mają kłopot z pamięciowym opanowaniem Składu Apostolskiego i dlatego poszczególne jego artykuły wypisane dużymi literami dobrze jest umieścić na widocznym miejscu w klasie. To jest nasza wiara, w to wierzymy.

   Kolejność poszczególnych tematów lekcyjnych należy dostosować do okresu roku liturgicznego oraz ustalonego wcześniej terminu pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św.

 

 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,...

1. Kto to jest Pan Bóg?

2. Jak nazywamy jednego Boga w trzech Osobach?

3. O Bogu Stworzycielu.

4. O Aniołach.

5. Stworzenie człowieka.

6. O grzechu pierworodnym.

7. Obietnica odkupienia.

8. Pan Bóg wybiera swój lud.

9. Pan Bóg przyjmuje składane Mu ofiary.

10. Pan Bóg wyprowadza swój lud z niewoli.

11. Nadanie przykazań Bożych.

12. Każdy grzech jest oddaleniem się od Boga.

13. Grzech śmiertelny i grzech powszedni.

14. Pierwsze przykazanie Boże.

15. Drugie przykazanie Boże.

16. Trzecie przykazanie Boże.

17. Czwarte przykazanie Boże.

18. Piąte przykazanie Boże.

19. Szóste przykazanie Boże.

20. Siódme przykazanie Boże.

21. Ósme przykazanie Boże.

22. Dziewiąte i dziesiąte przykazanie Boże.

23. Oczekiwanie na przyjście Zbawiciela.

 

- i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,..

24. Bóg wybiera Matkę Zbawiciela.

25. Narodzenie Pana Jezusa.

26. Lata Dziecięce Pana Jezusa.

27. Pan Jezus wybiera Apostołów

28. Pan Jezus uzdrawia

29. Pan Jezus odpuszcza grzechy.

30. Siedem znaków naszego zbawienia.

 

- umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,...

31.Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

32. Ustanowienie Najświętszego sakramentu.

33. Męka i śmierć Pana Jezusa.

34. Maryja naszą Matką.

 

- zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,...

35. Pan Jezus po śmierci zstąpił do otchłani.

36. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

- wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego,...

37. Pan Jezus wstąpił do nieba.

 

- stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

38.Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz na ziemię.

 

- Wierzę w Ducha Świętego,...

39.Pan Jezus zsyła Ducha Świętego.

 

- święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,...

40. Pan Jezus uczy o „narodzeniu z wody i Ducha Świętego".

41. My jesteśmy Kościołem, nowym Ludem Bożym.

42. W Kościele otrzymujemy przebaczenie grzechów.

43. Warunki dobrej spowiedzi.

44. Rachunek sumienia.

45. Żal za grzechy.

46. Mocne postanowienie poprawy.

47. Szczera spowiedź.

48. Zadośćuczynienie.

49. Pan Jezus ofiaruje się za nas we Mszy św.

50. Łączymy się z Jezusem w Komunii św.

51. Uczestniczymy we Mszy św.

52. Jezus pozostaje wśród nas w Najświętszym Sakramencie.

 

- ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

54. Zmarli żyją w innym świecie.

55. „Nasza ojczyzna jest w niebie".

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez dla kl. 2:

-Ks. Tomasz Wójtowicz, Mały Katechizm Kościoła Polskokatolickiego, ZW Odrodzenie, Warszawa.

-Bp E. Materski-S.N.Hekker, Mój Katechizm, I Przyjdź Panie Jezu , Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1987.

-Bóg z nami, część II, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, Kraków 1992.,

-Mały Katechizm, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1991.