Warszawa, 18.11.1999 r.

 

Departament Kształcenia 
i Wychowania

DKW-4036-24/99/GP

 

 

Notatka

dla Pana Ministra Wojciecha Książka 
w sprawie programów nauczania religii polskokatolickiej

 

 

   W nawiązaniu do pisma z dnia 8 listopada br., nadesłanego przez Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, ks. bp Wiktora Wysoczańskiego, w sprawie przyjęcia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programów nauczania religii polskokatolickiej do stosowania w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich oraz w odpowiedzi na prośbę Pana Ministra o opinię dotyczącą tych programów Departament Kształcenia i Wychowania uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z zasadami, przyjętymi w 1990 r. w porozumieniu z władzami kościołów organizujących nauczanie religii w ramach systemu oświaty, programy nauczania religii (różnych wyznań) nie są opiniowane przez MEN i nie podlegają trybowi dopuszczania ich do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej,

   Przepisy wydane na mocy art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zachowały ważność tej zasady.

   Zgodnie z par. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z późn. zm.) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze kościołów lub związków wyznaniowych i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

   Kościół Polskokatolicki jest sygnatariuszem wszystkich, tworzonych kolejno od 1990 r. do chwili obecnej aktów prawnych, regulujących kwestie nauczania religii w szkołach publicznych.

 

 

WICEDYREKTOR  DEPARTAMENTU
mgr Urszula Grodzka