Komunikat

 

   W dniu 27. lutego 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie sygnatura akt I SA/Wa 1850/06 - mocą którego:

  1. uchylił postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l l września 2006 roku Nr DWRMNiE - 6725-3/06/JB w przedmiocie odmowy uznania Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, za stronę postępowania administracyjnego w sprawie o wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych rzekomego Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że uchylone postanowienie w przedmiocie odmowy uznania Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej za stronę tego postępowania nie podlega wykonaniu;

  3. Wojewódzki Sąd Administracyjny zasądził od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej zwrot kosztów postępowania sądowego z tytułu skargi wniesionej na postanowienie o odmowie uznania za stronę postępowania.

 

   Wyrok ten stwarza Kościołowi Polskokatolickiemu w Rzeczypospolitej Polskiej podstawy prawne do wznowienia postępowania administracyjnego w przedmiocie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych rzekomego Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej.