K O M U N I K A T

Rady  Synodalnej  Kościoła  Polskokatolickiego  w  RP

o Synodzie  Ogólnopolskim  Kościoła

Synod został zwołany Uchwałą Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego w RP w dnia 12.02. 2018 r., w związku z upływem kadencji Władz Kościoła w 2018 r. i odbył się 26.06.2018 r. w Konstancinie-Jeziornie.

Na posiedzeniu Rady Synodalnej w dniu 12.02.2018 r. zostało powołane biuro przedsynodalne w składzie:
- ks. Marian Madziar - przewodniczący
- ks. Mariusz Gajkowski - członek
- ks. Mariusz Łukaszewski - członek
- pani Hanna Smuga - członek


Rada Synodalna prosiła w zarządzeniu wielebne duchowieństwo o nadsyłanie wniosków i propozycji do biura, które zostaną rozpatrzone przez Synod. Zwróciła się też z prośbą do księży dziekanów o wybór w swoich dekanatach delegatów na Synod (po 2 osoby duchowne i 2 świeckie).

Biuro przedsynodalne na podstawie Uchwały Rady Synodalnej zarządziło również 19.02.2018 r., aby duchowni Kościoła zgłaszali kandydatów
na biskupów. Nadesłane kandydatury w liczbie 7 zostały przedłożone Radzie Synodalnej, która po analizie przedstawiła Zwierzchnikowi Kościoła trzech kandydatów, aby ten zarekomendował ich Synodowi.

Biuro przedsynodalne potwierdziło wybór delegatów na Synod i przedstawiło warunki organizacyjno-techniczne obrad. W Synodzie wzięło udział 52 delegatów. Porządek obrad obejmował 5 sesji: wstępną, sprawozdawczą, organizacyjno-administracyjną, propozycję zmian w Prawie Wewnętrznym Kościoła i sprawy różne.

Obrady Synodu rozpoczęły się o godz. 11 .oo. Gościem Synodu był bp dr Jacek Jezierski - Ordynariusz Diecezji Elbląskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.

Po zaprzysiężeniu delegatów i wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, biuro przedsynodalne przedstawiło stan liczebny delegatów i stwierdziło prawomocność w procedowaniu i ważność podejmowanych uchwał.

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański, ks. adm. Stanisław Bosy i ks. adm. Antoni Norman złożyli sprawozdania ze swoich diecezji za czas międzysynodalny 2013-2018.

Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu zaproponowała przyjęcie absolutorium dla rządców diecezji. Synod w głosowaniach udzielił absolutorium sprawozdawcom.

Na Synodzie zostały wybrane nowe władze Kościoła:

Zwierzchnikiem Kościoła, Przewodniczącym Rady Synodalnej i Ordynariuszem Diecezji Warszawskiej został ponownie ks. bp prof. Wiktor Wysoczański.

Została powołana nowa Rada Synodalna w następującym składzie:
Przewodniczący - ks. bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański
Sekretarz - ks. mgr Andrzej Gontarek
Skarbnik - pani dr Stanisława Guszkowska
Członek - ks. inf. mgr Stanisław Bosy
Członek - ks. inf. mgr Antoni Norman
Członek - ks. mgr Dominik Gzieło
Członek - ks. dr Mieczysław Piątek
Członek - ks. mgr Paweł Walczyński
Członek - pani mgr Elżbieta Gawińska
Członek - pani mgr Barbara Kowalczyk
Członek - pan Bronisław Szubert

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Ks. prob. dr Jerzy Bajorek- przewodniczący
2. Ks. prob. mgr Stanisław Stawowczyk - członek
3. Ks. prob. mgr Andrzej Pastuszek - członek
4. Ks. prob. Marcin Dębski - członek

oraz skład Sądu Biskupiego:
1. Ks. mgr Marian Madziar - oficjał
2. Ks. mgr Julian Kopiński
3. Ks. dr Tadeusz Urban
4. Ks. mgr Kamil Korpik
5. Ks. mgr Mariusz Łukaszewski - notariusz

W imieniu Rady Synodalnej Zwierzchnik Kościoła przedstawił trzech kandydatów na urząd biskupa a mianowicie:
1. Ks. inf. mgr. Stanisława Bosego
2. Ks. mgr. Andrzeja Gontarka
3. Ks. mgr. Antoniego Normana

W głosowaniu tajnym wszyscy w/w nie otrzymali wymaganej liczby 2/3 głosów, przy obecności 2/3 delegatów i nie zostali wybrani na biskupów.

Synod przyjął w głosowaniu dwie uchwały:

1. w sprawie zmian w Prawie Wewnętrznym Kościoła Polskokatolickiego w RP dotyczących tzw. Ustawy RODO,
2. w sprawie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w Kościele. Wybór Inspektora ochrony danych osobowych zlecił Radzie Synodalnej na pierwszym posiedzeniu.

Wnioski złożone w biurze przedsynodalnym były przedstawione Radzie Synodalnej i zostały doręczone Komisji Uchwał i Wniosków (w liczbie 3).

Komisja otrzymała również 1 wniosek pisemny od delegata Synodu. Synod nie podjął uchwał w sprawach wniosków. W okresie najbliższego miesiąca po Synodzie odbędą się wybory dziekanów.

Biskup Zwierzchnik zapowiedział konieczność zwołania Synodu Nadzwyczajnego, który powinien zająć się wyłącznie sprawą wyboru biskupów. Pierwszeństwo wyboru na biskupa powinni mieć młodzi księża. Zaproponował też zwołanie konferencji duchowieństwa w tej sprawie
.
Na posiedzenie Rady Synodalnej w dniu 31 lipca 2018 r. zgodnie z Prawem Wewnętrznym Kościoła Polskokatolickiego w RP zostali powołani na urząd Administratora Diecezji:
- ks. inf. mgr Stanisław Bosy - Diecezja Wrocławska
- ks. inf. mgr Antoni Norman - Diecezja Krakowsko-Częstochowska

Rada Synodalna wybrała również inspektora ochrony danych osobowych w Kościele - panią mgr Barbarę Kowalczyk.