K ü p p e r s   Werner

 

(1905-1980)

  • teolog starokatolicki

  • ekumenista

 

 


   Urodził się w Królewcu 1.11.1905 r.. W roku 1928 otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1930 roku proboszcz w Biel (Szwajcaria). W roku 1933 uzyskał doktorat z teologii w Bernie. W latach 1934-1939 był profesorem nadzwyczajnym egzegezy Starego Testamentu na chrześcijańskim Wydziale Teologicznym w Bernie. Następnie - proboszczem w Bonn i Koblencji. W latach 1939-1972 był profesorem i dyrektorem Seminarium Starokatolickiego Uniwersytetu w Bonn oraz Seminarium Biskupiego w Regens. Przedstawiciel starokatolików w licznych gremiach ekumenicznych; był zastępcą obserwatora na dwóch sesjach (1963 i 1965) II Soboru Watykańskiego. W 1970 r. był jednym z założycieli Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland ( ACK), propagującej ekumenizm w środowiskach niemieckich i na płaszczyźnie międzynarodowej, należącej do Ekumenicznej Rady Kościołów, oraz Deutscher Ökumenischer Studienausschuss ( DÖSTA), którego celem było koordynowanie i promowanie studiów ekumenicznych w środowiskach protestantów niemieckich. Był jednym z wydawców "Ökumenische Rundschau". Współpracował z redakcjami RGG ( Die Religion in Geschichte und Gegenwart),   TRE  ( Theologische Realenzyklopädie)  i  IKZ .W latach 1972-1980 - na emeryturze w Tybindze i Bernie. Zmarł w Tybindze.

 

 


Dane biograficzne:

Hans A. FreiProf. em. Dr. theol. Werner Küppers, Tübingen/Bern (1905-1980)w: Jahrbuch der Christkatholischen Kirche der Schweiz, 1981, s.54-55

Hans KrügerÖkumene Lexikon,  Frankfurt am Main 1983, 724

Paweł JanowskiKüppers Wernerw: Encyklopedia Katolicka,  X ,  Lublin 2004, 239 

Urs Küry Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.667-669

 

 

Bibliografia:

Das Messiasbild der spätjüdischen Apokalyptik,  Diss., Berno 1933, ss. 90. 

Aufgaben der inneren Mission mit besonderer Berücksichtigung der Evangelisation an Unkirchlichen,  IKZ 38 (1948), s. 277-291. 

Christus und die Kirche in der theologischen Lehre,  IKZ 47 (1957), s. 35-66.

Art.Altkatholiken",  w: Religion in Geschichte und Gegenwart, t. l, Tybinga 1957, s. 295-299. 

Art. „Döllinger Johann Josef Ignaz von",  w: Religion in Geschichte und Gegenwart, t. 12, Tybinga 1958, s. 217-218. 

Die Panorthodoxe Rhodoskonferenz 1961,  IKZ 52 (1962), s. 38-47. 

Das Tridentinum im Lichte des kommenden Konzils,  IKZ 52 (1962), s. 120-132. 

Die 3. Vollversammlung des oekumenischen Rates der Kirchen in Neu-Delhi. 19. November bis 5. Dezember 1961,  IKZ 52 (1962), s. 243-267; 53 (1963), s. 26-39.

Symbolik der alt-katholischen Kirche,  w: W. Küppers, m.in., Symbolik der kleineren Kirchen, Freikirchen und Sekten des Westens, Symbolik der Religionen,  XI, Stuttgart 1964, s. 1-27. 

Die 4. Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung in Montreal 1963,  IKZ 53 (1963), s. 226-242; 54 (1964), s. 28-48. 

Das II. Vatikanische Konzil und die Lehre von der Kirche,  IKZ 55 (1965), s. 69-101, 159-196. 

Die apostolische Sukzession in der Lehre und im Recht der römisch-katholischen Kirche,  IKZ 56 (1966), s. 166-179. 

Die russische Kirche und die Kirchen des Westens,  w: R. Stupperich (wyd.), Die Russisch-Orthodoxe Kirche in Lehre und Leben, Witten 1967, s. 234-256. 

Die Lehre von der Kirche auf dem II. Vatikanischen Konzil in altkatholischer Sicht,  w: G. Barauna (wyd.), De Ekklesia, 2 tomy, Freiburg i in. 1966, s. 569-588. 

Rezeption, Prolegomena zu einer systematischen Ueberlegung,  w: Konzil und die okumenische Bewegung, Studien des Oekumenischen Rates nr 5, Genewa 1968, s. 81-104. 

Die Alt-katholische Kirche, w: Karl-Christian Felmy, m.in., Symbolik der kleinen Kirchen, Freikirchen und Sekten des Westens. Tafelband, Symbolik der Religionen XVI,  Stuttgart 1968, s. 93-116. 

Die 4. Vollversammlung des oekumenischen Rates der Kirchen,  IKZ 59 (1969), s. 34-54, 100-125. 

Die altkatholische Position heute im Rückblick auf Vatikanum I,  IKZ 60 (1970), s. 124-167.

Das Bild Döllingers im Wandel der Zeit,  IKZ 60 (1970), s. 276-284 

„Das Amt der Einheit". Theologische Erwägungen zum Bischofsamt,  IKZ 61 (1971), s. 243-256. 

Zwischen Roni und Utrecht zur neueren Entwicklung der Beziehungen zwischen alt-katholischer und römisch-katholischer Kirche,  w: Max Seckler i in., (wyd.), Begegnung. Beiträge zu einer Hermeneutik des theologischen Gesprächs, Graz i in. 1971, s. 505-523.

Stand un Perspektiven des altkatholisch-orthodoxen Dialogs,  IKZ 62 (1972), s. 87-114; 63 (1973), s. 182-188; 66 (1976), s. 1-15. 

Das alt-katholische Priesterbild. Voraussetzungen - Krise - Perspektiven,  w: Herbert Vorgrimler (wyd.), Der priesterliche Dienst, V: Amt und Ordination in ökumenischer Sicht, QD 50, Freiburg 1973, s. 235-277.

Die II. These des Luzerner Kongresses 1892 im Lichte des orthodox-altkatholischen Dialogs,  IKZ (zeszyt dodatkowy) 1974, s. 24-40. 

Konziliarität und Konzil. Bericht einer Studiengruppe des Deutschen ökumenischen Studienausschusses 1970-1973,  w: R. Boeckler (wyd.), Interkommunion-Konziliarität, Beiheft zur ökumenischen Rundschau 25, Stuttgart 1974, s. 128-165. 

Orthodox-altkatholischer Dialog,  IKZ 68 (1978), s. 29-34 i IKZ 69 (1979), s. 244-249. 

Alt-katholische Kirchengemeinschaft der Utrechter Union,  w: Friedrich Heyer (wyd.), Konfessionskunde, Berlin 1977, s. 554-574. 

Art.Altkatholizismus",  w: Theologische Realenzyklopädie, 21., Berlin 1978, s. 337-344. 

Katholizität und Oekumene. Der altkatholische Weg im Bezugsfeld der Bewegung für Glauben und Kirchenverfassung,  IKZ 69 (1979), s. 1-35. 

 

 

Pełna bibliografia Wernera Küppersa znajduje się w IKZ 354 (1981) z.2, s. 121-139.