V o l e t   Georges  Auguste

 (1864-1915)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 


   Urodził się w Duneau (Sarthe). W Paryżu przyłączył się do „Eglise Catholique Gallicane", powołanego do życia przez Hyacinthe Loysona w 1878 roku i znajdującego się pod wpływem anglikańskim. W latach 1887 / 88 studiował teologię w Bernie i tam w 1887 roku otrzymał święcenia kapłańskie, udzielone przez  bpa Eduarda Herzoga. Po powrocie do Paryża, od 1891 aż do śmierci, wydawał miesięcznik „Le Catholique Français. Organe de l'Eglise Catholique Gallicane".  Po dymisji  H. Loysona  i podporządkowaniu Kościoła jurysdykcji Arcybiskupa Utrechtu w 1893 roku, został powołany przez Johannesa Jacobusa van Thiela - kompetentnego biskupiego wikariusza Paryża, rektora seminarium i późniejszego biskupa Haarlemu - na zwierzchnika „Eglise Ancienne-Catholique de France", którego centrum znajdowało się w latach 1894-1895 w kościele St. Denis (Bl. d'Italie, od 1905 zmieniony na Bl. Auguste Blanqui). W jego działalności i publikacjach wyczuwa się wpływy ducha Port-Royal  [ 12  ] .  G.A. Volet wielokrotnie służył powstałym w Lyonie i w Vendée grupom „Petite Eglise", sprzeciwiającym się konkordatowi z 1801 roku. Zmarł w Paryżu.

 

 


Dane biograficzne:

Por. pracę dyplomową  Jeana-Francois MayeraLe Catholique Français (1891-1915). Organe des anciens-catholicjues de France,  Lyon 1979, ss. 147; 

ders., Le vieux-catholicisme en France après Hyacinthe Loyson. Aperçu à travers le „Catholique Français" (1891-1915),  IKZ 73 (1983), s. 27-64.

Urs Küry Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.651

 

 

Bibliografia:

La vrai Catholicisme,  Paryż 1893.

[Anonimowo],  Instructions sur les Sacrements,  Paryż 1895, ss. 135.

Abrégé de Liturgie Catholiąue à l'usage de l'Eglise des Anciens-Catholiques de Paris,  Paryż 1898.

Catéchisme Catholiąue, historiąue et dogmatiąue,  Paryż 1905. 

Notice historique sur 1'Eglise d'Utrecht,  Paryż 1908, ss. 68.