Franciszek  Hodur

 

Dorobek życia

 

   Biskup Hodur był indywidualnością niepospolitą, był człowiekiem na miarę swej epoki, stał się niejako symbolem wspaniałego  kapłana-patrioty. Prawością swego charakteru, bezinteresownością w działaniu, wyraźnie nakreśloną ideowością, swą postawą społeczną i patriotyczną, głębokim i niezależnym rozumem oraz życiem zgodnym z głoszonymi zasadami - zdobył sobie najwyższy szacunek i poważanie, zarówno wśród sobie najbliższych, jak i wielu obcych z Kościołem Narodowym wcale nie związanych.

 

  PNKK w Ameryce i Kościół Polskokatolicki w kraju stanowią trwały pomnik jego zasług religijnych i patriotycznych. Bp Hodur jest najlepszym przykładem, jak należy się wywiązywać z powierzonego urzędu biskupiego i kierownika Kościoła. To on zajął się ustaleniem nazwy Kościoła (od II synodu 1909 r. oficjalna nazwa - Polski Narodowy Kościół Katolicki), podziałem i ustrojem ( V synod 1924 r.), oraz doktryną. To on dążył także do utworzenia struktur PNKK w Polsce, lecz wszelkie próby ( odbył wiele podróży do kraju ) do II winy światowej skończyły się niepowodzeniem.

 


Biskup Hodur przemawia do dzieci
przed wyjazdem na obóz Spójni - lipiec 1938 r.


   Bp Hodur poza pracą administracyjno-kościelną ( konsekrował 9 biskupów Kościoła narodowego, przewodniczył 10 synodom), zakładał organizacje narodowe, kościelne, charytatywne i ubezpieczeniowe. W celu propagowania idei Kościoła narodowego założył w Scranton i redagował czasopisma rel-nar. - tygodnik "Straż" (1897 r. - nn. ), miesięcznik "Nowy Świat" (1903 - 1920 r.), dwutygodnik "Trybuna" (1906 - 1907 r.)  i  "Rola Boża" (1923 r. - nn.).

 

1 budynek drukarni Straży

  Zagadnienia dogmatyczno-doktrynalne omawiał w wydawanych w Scranton broszurach i traktatach, z których na uwagę zasługują : "Nasza wiara" (1920 r.), "Chrystus i jego Kościół" (1922 r.), "Jedenaście wielkich zasad" (1922 r.), "Wstań. Rozważania religijno-społeczne" (1927 r.), "Apokalipsa XX wieku"  (1930 r.) i "Katechizm polskiej wiary" (1931 r.). Prace bp Hodura zostały wydane zbiorowo - "Pisma" ( I - II, Warszawa 1967 r.)
 

 Otwarcie Kafeterii 
Prospect Street, Scranton, Pensylvania

 

    Bp Hodur był nie tylko wybitnym reformatorem religijnym i bardzo aktywnym działaczem społecznym, lecz również znakomitym pisarzem, a nawet poetą. Jego dorobek piśmienniczy jest ogromny. Prace przy biurku dosłownie wypełniały połowę jego wartościowego życia. Wierzył w potęgę słowa drukowanego. Nigdy nie wychodził na ambonę czy publiczną estradę bez solidnego przygotowania się, zbyt bardzo cenił bowiem swych słuchaczy, by przed nimi tylko improwizować slogany. Silnie i bezkompromisowo uderzał w błędne mniemanie swych adwersarzy, nigdy jednak tą drogą nie poniżał konkretnych ludzi, nie dyskredytował ich z tytułu wyznawania odmiennych przekonań. Zbyt rozumnym był człowiekiem, zbyt szlachetne miał serce , by tą drogą zjednywać sobie słuchaczy lub czytelników.

więcej ...

 

 

  Po przeżyciu 86 lat i w 60-tym roku kapłaństwa, po 56 latach kierowania - zorganizowanym przez siebie  - Polskim Narodowym Katolickim Kościołem nastąpił kres drogi życiowej biskupa Franciszka Hodura, wielkiego Polaka i gorącego patrioty. Dobiegł do wyznaczonej mu przez Boga mety.  Zmarł 16 lutego 1953 r.

 

 

Kondukt pogrzebowy
- ostatnia droga bp F. Hodura