Trzeci  Synod  PNKK

w  Chicago, IL.

1, 2, 3 - XII - 1914 r.

 

  W obradach Synodu brało udział 107 delegatów  reprezentujących 25 parafii  ( 15 parafii nie miało swoich delegatów). Tych stu siedmiu delegatów reprezentowało 7877 rodzin wiernych, 9542 sympatyków. W liczbie delegatów było 21 księży.

 

    Synod otworzył ks. bp Hodur. W przemowie swej zaznaczył , że Kościół Narodowy jest instytucją nie tylko religijną ale i patryjotyczną; w pracy narodowej i duszpasterskiej pomagało mu szereg księży; Kościół założył organizację ubezpieczeniową - Spójnię; popiera też wszelkie akcje zdążające do odbudowania Ojczyzny.

  

  Po przyjęciu sprawozdania za okres ubiegły zamianowano następujące Komisje: Konstytucji Kościoła, Seminarium, Wyznania Wiary, Zniesienia Względnie Zatrzymania Celibatu, Małżeństw i Rozwodów, Misji Kościoła, Wydawnictw, Sprawy Biskupów, Stosunku do Innych Kościołów, Obrzędów, Rezolucji.

   
N
ajważniejsze uchwały:

1. Synod zaleca tak duchownym, jak i świeckim przewodnikom Kościoła, aby za przedni swój obowiązek uważali pobudowanie Seminarium i wychowanie kapłanów w duchu Bożym, i narodowym. Na utrzymanie Seminarium nałożono podatek roczny 25 centów od członka, a na budowę dobrowolną składkę, którą się będzie zbierać w Nowy Rok.

2. Wybór czterech (4) biskupów-pomocników, bo czas był najwyższy aby Kościół ulżył w pracy i odpowiedzialności ks. biskupowi Hodurowi. Nowi biskupi zwolnią go z nałożonych obowiązków natury reprezentacyjnej i ceremonialnej, tak aby więcej miał czasu na pracę szerszą, organizującą cały Kościół. Biskup Hodur chciał pracować piórem, a liczne miał w tym kierunku potrzeby Kościół Narodowy. Oto  biskupi sufragani: ks. Franciszek Bończakks. Walenty Gawrychowskiks. Józef Plagaks. Walenty Cichy.

3. Stwierdzenie tego faktu, że "Straż" jest pismem pożytecznym, obrońcą i propagatorką wolnego Kościoła, i że każdy prawy, i uświadomiony członek tegoż Kościoła nie tylko sam ma być prenumeratorem "Straży", ale i innych ma skłaniać do popierania pisma, które już blisko 18 lat prowadzi zażartą i wytrwałą walkę z wrogami prawdy i z wrogami ludu polskiego. Oprócz "Straży"  należy wprowadzić w życie inne niezbędne publikacje, jak książki i podręczniki dla szkółek, książki do nabożeństwa oraz katechizm.

4. Ustanowienie trzech nowych Świąt Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła, w których polski lud w Ameryce ma wyrazić swą bezgraniczną miłość ku Bogu, Ojczyźnie i dążenie do wyższych ideałów ogólno ludzkich. Święta to są:

  • Powstania Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w 2-gą niedzielę marca - to jakby drugie Zielone Świątki dla ludu polskiego, który obudził się i przejrzał;
  • Pamięci Ojczyzny Polski w 2-gą niedzielę maja - poświęcone wspomnieniu Polski, jej kultury, jej wielkości;
  • Rodziny Chrześcijańskiej w 2-gą niedzielę października - to utrwalenie i ugruntowanie rodziny.

5. Poprawienie i uzupełnienie Konstytucji, czyli ustaw Kościoła, obowiązujących wszystkich bez wyjątku członków i duchownych, i świeckich. Konstytucja ta ma być wydrukowana w najkrótszym stosunkowo czasie i rozesłana do poszczególnych parafii w liczbie przez dane parafie zamówionej.

więcej ...


6.
Ustanowienie Narodowego podatku na rzecz Ojczyzny Polski ( Funduszu Misyjnego ). Każdy członek PNKK obowiązany jest w sumieniu złożyć w roku choćby najmniejszy podatek narodowy na ręce parafialnego komitetu. Pieniądze te zostaną wysłane w porozumieniu ze Spójnią i Komitetem Obrony Narodowej do Polski na cele wskazane potrzebą chwili.

7. Nakaz, aby kapłani Narodowego Kościoła zachęcali lud do oświaty, do pracy społecznej i narodowej w łączności ze wszystkimi polskimi stronnictwami w Ameryce, które mają w swym programie dążność do niepodległości Polski, niezależność ducha od zagranicznych potęg, postęp i szczęście polskiego społeczeństwa.

 

  " Na koniec obrad wyrażono lojalność wobec Stanów Zjednoczonych, po czym przewodniczący ogłosił III Synod PNKK za zakończony.
   O godz. 7.30 odbyło się w kościele Wszystkich Świętych nabożeństwo, a po takowym wieczorek, na którym śpiewał miejscowy chór św. Cecylii i przemawiali biskupi nominanci , ks. bp Hodur i inni.
   Zaznaczam na końcu, że na pierwszej sesji biskup Hodur odniósł się do delegatów z prośbą, by przez czas Synodu wstrzymali się od trunków rozpalających (alkoholu) i przystąpili do Sakramentu Pokuty".

( Sprawozdanie z III Synodu
opracował Adam J. Surdel
Ameryka-Echo, 1914, 50
)