USTAWY  PARAFII  

PRZY  KOŚCIELE  ŚW.  STANISŁAWA,

BISKUPA  I  MĘCZENNIKA

W  SCRANTON,  PA.

20  MARCA  1897  R.

 

   Na większą cześć Boga w Trójcy Jedynego, ku uczczeniu Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława, patrona zbudowano nowy kościół by w nim gromadził się lud u stóp Przedwiecznego, czerpał światło wiary i miłości, które są fundamentem żywota na tym świecie i w wieczności. By zaś ten przybytek Boży, wzniesiony za grosz ciężko zapracowany nie przeszedł w obce ręce, lecz służył swemu celowi i pozostał jako pamiątka dla dzieci i wnuków obecnego pokolenia i był świadectwem wiary ludu polskiego w Ameryce, postanawiamy my wszyscy którzyśmy się przyczynili do zbudowania tej świątyni co następuje:

Artykuł I

   Kościół ma być inkorporowany jako: Kościół Polsko Katolicki pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, na imię i własność parafii św. Stanisława w Scranton, Penna. Jako opiekunowie majątku kościelnego (trustees) podpisani, będą przez parafię członkowie.
   Ustawa została potwierdzona i przyjęta przez całą parafię.

Artykuł II

   Na czele gminy kościelnej św. Stanisława Biskupa i Męczennika stoi ksiądz, który w rzeczach wiary posiada rząd niczym nieograniczony i nieskrępowany, w sprawach zaś majątkowych i w zarządzie ich wybiera parafia do pomocy księdza, komitet odpowiedzialny przed księdzem i parafią.
   Zarząd ten składa się:
   1. Z przewodniczącego, który przewodniczy na zgromadzeniach parafialnych i komitetowych, i wykonuje uchwały, jako też podpisuje swoje nazwisko na wszystkich dokumentach tyczących się dóbr kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Zastępca przewodniczącego spełnia obowiązki przewodniczącego w razie nieobecności lub choroby tegoż.
   2. Sekretarz spisuje sprawozdania z posiedzeń wydziału (komitetu) i zgromadzeń parafialnych, utrzymuje spis parafian jako też księgę dochodów i rozchodów kościoła.
   3. Skarbnik prowadzi księgę finansów parafialnych, a więc przyjmuje pieniądze od kolektorów za miesięczne opłaty i asessmenta kościelne i ofiary wszelkie i te składa w banku przez parafian obranym; wypłaca wszelkie wydatki. Wypłaty wszystkie i rachunki mają być uskutecznione przez bank, za poprzednią uchwałą całego zarządu. Pieniądze od kolektorów przyjmuje skarbnik na posiedzeniach w obecności reszty wydziału.
  4. Kontrolerem kasy jest ksiądz, a ten dobiera sobie do pomocy jednego z parafian, i gdy kasę znajdzie w porządku zdaje w kościele sprawozdanie co kwartał, zaś co pół roku sprawozdanie szczegółowe na zgromadzeniu parafialnym.
  5. Zgromadzenia są: półroczne i zwyczajne, a w razie potrzeby nadzwyczajne jeżeli przynajmniej pięćdziesiąt parafian tego zażąda od przewodnika lub księdza.
   Zgromadzenie przyjęło ustawy powyższe.

Artykuł III

  l.    Na zgromadzeniu mają głos tylko parafianie tj. tacy członkowie zgromadzenia, którzy wypłacili asessment (opodatkowanie) na kościół w danym roku żądany i nie zalegają więcej jak dwa miesiące z zapłatą miesięczną do parafii.
   Przyjęto przez gminę parafialną.
  2.    Kolektorzy po dwu na każdy okręg parafii, którzy zbierają opłaty miesięczne, asessmenta i wszelkie dary na kościół, wystawiają kwit ofiarodawcy.
   3.    Pieniądze przynoszą kolektorzy na posiedzenia miesięczne wydziału i wtedy wręczają je skarbnikowi.
   4.    Członkowie zarządu: Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik wystawiają parafii ubezpieczenie prawne, w wysokości żądanej, które to dokumenta złożyć mają w ogniotrwałej kasie parafialnej.
   5.    Każdy katolik chciawszy się przyłączyć do parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika płaci wstępnego na kościół 5.00 dol. i 50 centów miesięczne, i zostaje parafianinem tegoż kościoła. Członek zalegający sześć miesięczny podatek traci wszystkie prawa do parafii.
   6.    Assesment na kościół będzie klasyczny, mianowicie:
1). Klasa 30 dol.   2).Klasa 20 dol.   3).Klasa 10 dol.
Członek nie zapłaciwszy asessmentu nie ma żadnego prawa głosu i pretensji do parafii.
   7.    Ksiądz będzie odbierał pieniądze w ciągu tygodnia, a w niedzielę Komitet Kościelny.
  

   A gdy więcej spraw nie było zgromadzenie było zamknięte.

 

/-/ Leon Kawczyński, sekretarz

 

   W 1900 roku dnia 7-go kwietnia na zgromadzeniu półrocznym wielebny ksiądz proboszcz Franciszek Hodur stawił wniosek : Który członek Kościoła św. Stanisława B. i M. miałby szkodzić kościołowi i księdzu, lub parafii, natychmiast będzie z kościoła wykluczony.
Uchwała (wniosek) zapadła (zatwierdzona) przez całe zgromadzenie.

 

 

/-/ Leon Kawczyński, sekretarz

 

 

Wyjątek z
Księgi Protokółowej parafii św. Stanisława B. i M.,
1887 r,  s. 9-12