WYSOCZAŃSKI Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

PUBLIKACJE

 ( PRACE WYKONANE PO UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO )

 Za najważniejsze osiągnięcia uznaję prace wymienione pod numerami:
 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 22, 24

 

1. Urs Küry, Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia. Tłumaczenie i opracowanie naukowe pod kierunkiem bpa W. Wysoczańskiego, Warszawa 1996, ChAT, ss. 748. W wydaniu polskim dokonałem gruntownego, naukowego przepracowania i uzupełnienia bibliografii; zamieściłem nowe noty biograficzne uwzględniając autorów polskich i amerykańskich. Znacznie poszerzyłem dział podstawowych dokumentów, zwłaszcza zaś odnoszących się do dialogu prawosławno-starokatolickiego. Zamieściłem mój tekst zatytułowany: „Polskokatolicyzm. Geneza, dzieje, położenie prawne" (s. 425-459), co było uzasadnione tym, iż dzieło bpa U.Küry'ego w wersji polskiej ukazało się w przededniu 100 rocznicy powstania PNKK w USA. Ponadto zaktualizowałem dane statystyczne i adresy. Część napisana, bądź opracowana, przeze mnie obejmuje ponad 300 stron.

2. Wiktor Wysoczański - Michał Pietrzak, Prawo Kościołów i związków wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce, Warszawa 1997, ChAT, ss.521.

3. W 40-lecie prawnego uznania Kościoła Polskokatolickiego w Polsce, Posłannictwo 1986, nr 1-2, s. 5-29.

4. Dialog starokatolicko-prawoslawny, jego przebieg i dotychczasowe wyniki, Posłannictwo 1986, nr 3-4, s. 5-14. Tamże: ss. 15-60 przekład z języka niemieckiego dokumentów teologicznych.

5. Biskup Franciszek Hodur jako starokatolik, Posłannictwo 1986, nr 3-4, s. 61-77.

6. Stosunek bpa Leona Grochowskiego do Polski i Kościoła Polskokatolickiego ze szczególnym uwzględnieniem sprawy jego autokefalizacji i przynależności do Unii Utrechckiej, Posłannictwo 1987, nr 1-2, s. 5-24.

7. Patriotyczne, prawnokościelne i doktrynalne więzi Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie z Kościołem Polskokatolickim w Polsce, Posłannictwo 1987, nr 3-4, s. 3-22. Wersja niemiecka: Patriotische, Kirchenrechtliche und doktrinare Bandę der Polnischen Nationalen Katholischen Kirche in den USA und Kanada mit der Polnisch-Katholhchen Kirche in Polen, IKZ 1990, z. l, s. 16-39.

8. Proces kanonicznego usamodzielnienia się Kościoła Polskokatolickiego w Polsce i jego pozycja w Unii Utrechckiej, Posłannictwo 1988, nr 1-4, s. 3-16.

9. Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików w życiu kraju, Kalendarz Katolicki 1989, s. 99-108.

10. Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Polen unter besonderer Berucksichtigung der Rechtslage, Oesterreichisches Archiv fur Kirchenrecht 1991, nr 1-2, s. 145-161.

11. Historyczne, teologiczne i prawnokościelne podłoże powstania starokatolicyzmu, Rocznik Teologiczny ChAT 1992, z. l, s. 7-57.

12. Równouprawnienie wyznań w obecnej i przyszłej konstytucji, Rocznik Teologiczny ChAT 1993, z. 2, s. 179-186.

13. Polskokatolicyzm. Geneza, dzieje, położenie prawne, w: Urs Küry, Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia (tłumaczenie i opracowanie naukowe pod kierunkiem bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego), Warszawa 1996, s. 425-459.

14. Kościół Polskokatolicki, w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, pod red.: Wacława Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC, ks. Stanisława Józefa Kozy, Lublin 1996, s. 234-245.

15. Droga do ustawowej regulacji sytuacji prawnej Kościoła Polskokatolickiego w RP, Rocznik Teologiczny ChAT 1997, z. l, s. 137-144.

16. Posługa jedności, Więź 1998, nr 10, s. 74-78.

17. Stosunki Państwo-Kościół w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Rocznik Teologiczny ChAT 1999, z. 1-2, s. 187-196.

18. Jubileusz Księdza Profesora Zachariasza Łyko, Rocznik Teologiczny ChAT 1999, z. 1-2, s. 7-22.

19. Bibliografia prac naukowych ks. prof. dr hab. Z. Łyko, Rocznik Teologiczny ChAT 1999, z. 1-2, s. 23-26.

20. Kościół Polskokatolicki w RP, w: Ekumeniczny Leksykon Kościołów i Wspólnot religijnych województwa warmińsko-mazurskiego (pod red. ks. Władysława Nowaka), Olsztyn 1999, s. 133-141.

21. Jubileusz prof. Michała Pietrzaka, Rocznik Teologiczny ChAT 2000, z. l, s. 7-10.

22.  Zur Geschichte der Polnischen Nationalen Katholischen Kirche in den USA und Polen in den Jahren 1920-1939, IKZ 2001, z. 3, s. 177-195.

23. Inwocatio Dei w preambule Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., STUDIA IURIDICA  XXXIX/2001, s. 21-28.

24. Dyplomacja polska wobec biskupa Franciszka Hodura i PNKK w okresie międzywojennymw : Biskup Franciszek Hodur (1866-1953). Życie - dokonania - znaczenie. Materiały seminarium naukowego Olsztyn 1-2.III.2000 r. pod red. bpa Jacka Jezierskiego, Sympozja Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 153-174; tamże: s. 7-10 Wprowadzenie bpa W. Wysoczańskiego i bpa J. Jezierskiego.

25. Rechtliche Regelungen und Streitigkeiten in den Beziehungen zwischen Kirche und Staat,  w: Kirchliche Zeitgeschichte. Internationale Halbjahreszeitschrift fur Theologie und Geschichtswissenschaft 15. Jahrgang, Heft 1/2002, s. 63-74.

27. Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej., Rocznik Teologiczny ChAT 2002, z. 2. s. 237-247.

28.  Prozess der kanonischen Verselbstandigung der Polnisch-katholischen Kirche in Polen und ihre Stellung in der Utrechter Union, IKZ 2003, z. l, s. 43-58.

29. Die Geschichte der Altkatholischen theologischen Ausbildungsstatte in Warschau und ihre Beziehungen zur Christkatholisch-theologischen Fakultat in Bern, w: Die Wurzel aller Theologie: Sentire cum Ecclesia. Festschrift zum 60. Geburtstag von Urs von Arx, Bern 2003, s. 98-118.

30. Przed Trzecim Synodem Ogólnopolskim po zmianach polityczno-ustrojowych. Refleksje eklezjologiczne i kanoniczno-prawne, Rodzina 2003, nr 6, s.2-6 oraz 11.

31. Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego w RP - Warszawa 20 czerwca 2003 r., w: Rodzina - numer specjalny 2003, nr 8, passim.

32. Z perspektywy 75. lat. Impresje eklezjologiczne i ekumeniczne, Rodzina 2003, nr 11, s. 6-7.

33. Die Polnisch-katholische Kirche als Mitglied der Utrechter Union: Enstehung, Geschichte, Rechtslage , IKZ 2005  z.3, s.157-201