WYSOCZAŃSKI Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

PUBLIKACJE

 ( PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO )

 

 Artykuły, recenzje i komunikaty naukowe

 

1. Idee spoleczno-polityczne i religijne „Utopii" Tomasza Morusa, Posłannictwo 1968, nr 5, s. 45-55.

2. Święto Majowe w dwudziestopięcioleciu Polski Ludowej, Posłannictwo 1969, nr 4-6, s. 2-7.

3. Ks. doc. Dr Antoni Stefan Naumczyk - wspomnienie pośmiertne, Posłannictwo 1969, nr 4-6, s. 40-47.

4. W imię wolności sumienia. (Rec.) Staszewski M.T.: Wolność sumienia przed trybunałem II Rzeczypospolitej. Konstytucyjna zasada wolności sumienia w świetle procesów karnych na tle religijnym., Warszawa: KiW 1970, ss. 275. Rodzina 1970, nr 32, s. 5-6.

5. Katolicyzm polski przedmiotem zainteresowań socjologów. (Rec.) Kubiak H.: Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897-1965. Jego społeczne uwarunkowania i społeczne funkcje, Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN - Oddział w Krakowie 1970, ss. 211, Rodzina 1970, nr 36-37, s. 5.

6. XX Międzynarodowy Kongres Starokatolików wydarzeniem ekumenicznym, Rodzina 1970, nr 41, s. 4-5.

7. XX Kongres Starokatolików wobec problematyki społeczno-politycznej, Rodzina 1970, nr 42, s. 4.

8. Prawo wewnętrzne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, (Rec.) Prawo wewnętrzne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Znaki Czasu 1968, ss. 264, Posłannictwo 1970, nr 1-2, s. 82-89.

9. Nowy kodeks karny, Posłannictwo 1970, nr 1-2, s. 90-95.

10. Sesja naukowa ChAT w  400-lecie Ugody Sandomierskiej, Rodzina 1970, nr 46, s. 6.

11. Sesja naukowa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Rodzina 1970, nr 47, s. 4-5.

12. Z problematyki procesów karnych na tle religijnym w Polsce międzywojennej. (Rec.) Staszewski M.T.: Wolność sumienia przed trybunałem II Rzeczypospolitej. Konstytucyjna zasada wolności sumienia w świetle procesów karnych na tle religijnym, Warszawa: KiW 1970, ss. 275, Posłannictwo 1970, nr 7-12, s.44-50.

13. Katolicyzm polski w USA. (Rec.) Kubiak H.: Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897-1965. Jego społeczne uwarunkowania i społeczne funkcje, Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN - Oddział w Krakowie 1970, ss. 211, Posłannictwo 1970, nr 7-12, s. 51-57.

14. Pierwszy Synod Diecezji Wrocławskiej, Rodzina 1971, nr 35, s. 6-7 i 12 (współautor: ks. E.Bałakier).

15. Życie i działalność ks. Waleriana Kierzkowskiego, Rodzina 1971, nr 35, s.6 (współautor: ks. E.Bałakier).

16. Kościół wobec problemów społeczno-politycznych i prawnych, Rodzina 1971, nr 35, s. 11.

17. 98 sesja Synodu Chrzęścijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii, Rodzina 1972, nr 31, s. 4-5.

18. Z życia starokatolików w Polsce., Rodzina 1972, nr 40, s. 8-9.

19. Z problematyki starokatolickiej historii liturgii (Rec.) Aldenhoven H.: Darbringung und Epiklese im Eucharistiegebet, Internationale Kirchliche Zeitschrift 1971, z. 2, s. 79-117; 1971, z. 3, s.150-189; 1972, z. l, s. 29-73, Rodzina 1972, nr 41, s.5.

20. O cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rodzina 1972, nr 45, s. 7-10 (współautor: R.Brożyniak).

21. Z problematyki rewizji rytuału święceń kapłańskich., Rodzina 1973, nr 14, s. 4-5.

22. Rzecz o Biskupie Burschem. (Rec.) Gastpary Woldemar: Biskup Bursche a sprawa polska, Warszawa: Wyd. Novum 1972, ss. 130, Rodzina 1973, nr 12, s. 7.

23. Starokatołicy o dogmatach maryjnych, Rodzina 1973, nr 17, s. 4-5.

24. Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Ekumenicznej, Rodzina 1973, nr 25, s. 8-9.

25. 250-lecie niezależnego od Rzymu Kościoła Utrechtu, Rodzina 1973, nr 26, s. 5.

26. Z problematyki Kościół - Państwo, Rodzina 1973, nr 29, s. 5.

27. Wspomnienie o księdzu dziekanie Józefie Janiku, Rodzina 1973, nr 29, s. 7.

28. 60 rocznica urodzin biskupa Józefa Brinkhuesa, Rodzina 1973, nr 30, s. 5.

29. Chrześcijańskokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Bernie, Rodzina 1973, nr 34, s. 8-9.

30. XV Międzynarodowa Konferencja Teologów Starokatolickich, Rodzina 1973, nr 44, s. 8-9.

31. Pseudonim: Wiktor Wysocki: Kościoły starokatolickie Unii Utrechckiej, Euhemer- Przegląd Religioznawczy 1973, nr 4(90), s. 81-90.

32. Uczestnictwo w tworzeniu pokoju, Rodzina 1973, nr 46, s. 10-11.

33. VII Międzynarodowe Seminarium Ekumeniczne w Strasburgu, Rodzina 1973, nr 48, s. 8-9.

34. Kongresy Starokatolików, Rodzina 1974, nr 25, s. 4-5.

35. XXI Międzynarodowy Kongres Starokatolików, Rodzina 1974, nr 45, s. 8-9.

36. 85 lat Unii Utrechckiej, Rodzina 1974, nr 46, s. 4.

37. Kościół Polskokatolicki w PRL.  W :  Ókumene in Polen, Frankfurt a.M. 1974, s. 6-7.

38. O katolicyzmie ludowym słów kilka. (Rec.) Ciupak Edward. Katolicyzm ludowy w Polsce, Warszawa: Wiedza Powszechna 1973, ss. 311, Posłannictwo 1974, nr l, s. 99-102.

39. (Rec.) Piotrowski J.: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa: PWN 1973, ss. 438, Posłannictwo 1974, nr l, s. 103-104.

40. Wolność sumienia. (Rec.) Staszewski M.T. Wolność sumienia. Szkice i polemiki, Warszawa PWN 1973, ss. 328, Posłannictwo 1974, nr l, s. 96-99.

41. Podstawowe starokatolickie dokumenty i materiały źródłowe (wprowadzenie), Posłannictwo 1974, nr 3-4, s. 96-97.

42. Druga ekumeniczna konsultacja w Ferch, Rodzina 1975, nr 2, s. 5.

43. U źródeł ekumenizmu. (Rec.) Karski Karol: Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa 1974, Novum - Wydawnictwo Ars Christiana, ss. 327, Rodzina 1975, nr 11, s. 6.

44. Z obrad VI Ogólnopolskiego Synodu, Rodzina 1975, nr 27, s. 5-7.

45. Z pobytu delegacji PNKK w Polsce, Rodzina 1975, nr 29, s. 3.

46. Buffalo przez kilka dni było metropolią polskiego starokatolicyzmu, Rodzina 1975, nr 50, s, 6-7.

47. Spór wokół działalności Chadecji w Polsce. (Rec.) Krzywobłodzka Bożena: Chadecja 1918-1937, Warszawa KiW 1974, ss. 580, Posłannictwo 1975, nr 2, s. 97-104.

48. Epifania świętem chrześcijańskiego uniwersalizmu, Rodzina 1976, nr l, s. 8-9.

49. W XXX rocznicę legalizacji, Rodzina 1976, nr 6, s. 3.

50. Ekumeniczne znaczenie starokatolickich ośrodków akademickich. (Zmyślą o powołaniach kapłańskich), Rodzina 1976, nr 21, s. 10-11.

51. W 30 rocznicę uznania prawnego, Kalendarz Katolicki 1976, s. 83-88.

52. Z perspektywy 70 lat... Rodzina 1977, nr 39, s. 3 i 6.

53. 50 rocznica Pierwszego Synodu Kościoła Polskokatolickiego i jego aspekty ekumeniczne, Rodzina 1978, nr 36, s. 3-4.

54. W służbie na rzecz sprawiedliwości i pokoju, Posłannictwo 1978, nr 2, s. 3-11.

55. Z obrad V Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojowego w Pradze, Posłannictwo 1978, nr 3-4, s. 3-6.

56. Z obrad VIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich, Posłannictwo 1980, nr l, s. 3-5.

57. Teologiczny dialog starokatolicko-prawosławny, Posłannictwo 1980, nr 2-3, s. 3-5.

58. Z obrad I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Scranton, Rodzina 1980, nr 24, s. 4.

59. Curriculum vitae ks. bpa prof dra Maksymiliana Rodego, Rocznik Teologiczny ChAT 1981, z. l, s. 5-12.