WYSOCZAŃSKI Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

PUBLIKACJE

 ( PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO )

 

Monografie, studia  i  rozprawy

 

1. System zwierzchnictwa państwowego nad związkami wyznaniowymi w Polsce lat 1918-1939, Rocznik Teologiczny ChAT 1969, z. 2, s. 67-97.

2. Sytuacja prawna i kierunki działalności Polskiej Rady Ekumenicznej, Posłannictwo 1969, nr l, s. 25-47.

3. O różnym sposobie pojmowania wolności sumienia oraz tolerancji religijnej, Posłannictwo 1971, nr l, s. 30-37.

4. Z problematyki osobowości prawnej związków wyznaniowych w Polsce, Posłannictwo 1971, nr l, s. 52-61.

5. Ochrona prawna wolności sumienia i wyznania w Polsce, Posłannictwo 1971, nr 2, s. 54-63.

6. Pseudonim: W. Pietrusiewicz: Biblijne i teologiczne spojrzenie na celibat w świetle encykliki „Sacerdotalis coelibatus", Posłannictwo 1971, nr 4, s. 49-68.

7. Prawo wewnętrzne Kościołów i wyznań nierzymskokatolickich w PRL, Warszawa 1971, Zakład Wydawniczy „Odrodzenie", ss. 396.

8. Z problematyki prawnej wolności sumienia i wyznania w Polsce Ludowej, Rocznik Teologiczny ChAT 1971, z. l, s. 139-171.

9. Z problematyki prawnej stosunku Państwo-Kościól w Szwajcarii, Rocznik Teologiczny ChAT 1972, z. 2, s. 171-189.

10. Starokatolicka wspólnota kościelna, Posłannictwo 1973, nr 1-2, s. 3-24.

11. Katolicyzm bez Rzymu, Posłannictwo 1973, nr 3-4, s. 118-127.

12. Starokatolicyzm w Szwajcarii. Powstanie, rozwój i stan obecny, Kalendarz Katolicki 1974, s. 89-113.

13. 30 lat nowej polityki wyznaniowej. Problematyka prawna, Posłannictwo 1974, nr 2, s. 3-41.

14. Dylematy ekumeniczne. Starokatolickie studium historyczno-teologiczne, Posłannictwo 1974, nr 3-4, s. 3-25.

15. Próba nowego spojrzenia, Posłannictwo 1975, nr l, s. 3-19.

16. Postanowienia i dyrektywy VI Synodu, Posłannictwo 1975, nr 3-4, s.3-18.

17. Kościoły Starokatolickie zrzeszone w Unii Utrechckiej, Kalendarz Katolicki 1975, s. 80-104.

18. Refleksje o sytuacji prawnej Kościoła Polskokatolickiego w Polsce międzywojennej i w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Posłannictwo 1976, nr 2, s. 15-30.

19. Z obrad VI Ogólnopolskiego Synodu, Kalendarz Katolicki 1976, s. 69-82.

20. Ekumeniczne znaczenie Kongresów Starokatolików, Kalendarz Katolicki 1976, s. 93-109.

21. Kościoły starokatolickie w Polsce, Kalendarz Katolicki 1977, s. 169-185. Przekład niemiecki ukazał się w: Ókumene in Polen (pod red. Gerharda Bassaraka). Berlin: Evangelische Yerlagsanstalt 1971, s. 34-48 pt. Die altkatholischen Kirchen.

22. Chrześcijańska Konferencja Pokojowa, Kalendarz Katolicki 1977, s. 189-197.

23. Polski nurt starokatolicyzmu. Warszawa 1977, Zakład Wydawniczy „Odrodzenie", ss. 176.

24. The Participation of the Polish Churches ofthe Union of Utrecht in the Doctrinal Dialoąue with Other Catholic Churches, PNCC Studies, Scranton 1980, s. 50-59.

25. Konfessionelle Verbande in der Volksrepublik Polen, die nicht zum Polnischen Ókumenischen Rat gehóren, Informations-Bulletin 8, Warszawa 1980, s. 9-28.

26. Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych chrześcijańskich 1939-1945, Posłannictwo 1981, nr 3-4, s. 3-20; PNCC Studies. A publication of studies devoted to the Polish National Catholic Church (Vol. 2), pt.: The Policies ofthe Hitlerian Occupier Towards the Polish National Catholic Church and Religious Denomenations in Poland 1939-1945, s. 42-63.

27. Bibliografia prac bpa prof dra Maksymiliana Rodego, Rocznik Teologiczny ChAT 1981, z. l, s. 13-31.

28. Kościół Polskokatolicki w PRL, Rocznik Teologiczny ChAT 1981, z. l, s. 99-196.

29. Udział polskich Kościołów Unii Utrechckiej w dialogu doktrynalnym z innymi Kościołami katolickimi, Kalendarz Katolicki 1982, s. 95-106.

30. Starokatolicyzm polski i jego miejsce w Unii Utrechckiej w latach 1897-1944. Geneza oraz podstawowe zagadnienia prawno-ustrojowe i doktrynalne, Warszawa 1982, ss. 567 (rozprawa doktorska).

31. Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne wobec PNKK w II Rzeczypospolitej, Kalendarz Katolicki 1983, s. 83-101.

32. W trosce o zachowanie polskości, Kalendarz Katolicki 1984, s. 116-124.

33. Kościół Polskokatolicki w Polsce w latach 1944-1975. Sytuacja prawna, podstawowe założenia ustrojowe, teologiczne i społeczne oraz działalność w kraju i za granicą, Warszawa 1984, s. 407 (rozprawa habilitacyjna)