WYSOCZAŃSKI   Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

Współorganizator  i  uczestnik

międzynarodowych  i  krajowych

sympozjów  i  konsultacji

 

1. „«Gemeinsame überlegungen>> und Referate der Orthodox-Ałtkatholischen Konsultation żur Stellung der Frau in der Kirche und zur Frauenordination als okumenischem Problem" - 21 lutego - l marca 1996 r. w Levadii (Grecja) - (referat pt. „Unterscheidung von Elementen der bleibend gultigen Tradition und von zeitbedingten verdnderlichen Traditionen") oraz 10-15 grudnia 1996 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjno-Studyjnym w Konstancinie - współorganizator.

2. Był współorganizatorem Międzynarodowego Sympozjum, które odbyło się 5 czerwca 1997 r. w Konstancinie nt. „Kirchliche Einheit auf Grund der Dialogtexte III/Ekklesiologie und VII/Kirchengemeinschaft" - (Uzgodnione teksty dialogu prawosławno-starokatolickiego).

3. Uczestniczył w sympozjum zorganizowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Ekumeniczny KUL nt.."Ut unum sint a Kościoły chrześcijańskie w Polsce i Europie" -Opole 22-23 maja 1996 r. 

4. W latach 1991-1993 odbyły się sympozja międzywyznaniowe, organizowane z inicjatywy Księdza Biskupa i przy Jego współudziale jako rektora ChAT, przy współpracy z ATK, KUL i PRE :

- w 1991 r. I sympozjum międzywyznaniowe pt. „Jedność Kościoła - jedność Europy" oraz sympozjum poświęcone dorobkowi VII  Walnego Zgromadzenia ŚRK;

- w 1992 r. II sympozjum międzywyznaniowe „Ekumenia dzisiaj - nasze trudności i zadania "

- w dniu 24 maja 1993 r. III sympozjum międzywyznaniowe „Kościoły chrześcijańskie, a służba społeczeństwa".

5. W dniu 15 grudnia 1993 r. odbyło się sympozjum nt.  „Konkordat z 28 lipca 1993 r. a równouprawnienie wyznań". Podczas tego sympozjum wygłosił referat pt.  Równouprawnienie wyznań w obecnej i przyszłej Konstytucji .

6. W 1994 r. odbyły się konferencje naukowe w ChAT: „Konfesja Sandomierska 1570 r., rola historyczna i możliwości ekumeniczne" oraz „Historia i przyszłość ChAT" — z okazji jubileuszu 40-lecia Uczelni.

7. Był współorganizatorem sympozjum nt. „Nowe ustawy wyznaniowe z 1995 r.", które odbyło się w ChAT w dniu 14 grudnia 1995 r. i wygłosił referat pt.  Droga do ustawowej regulacji sytuacji prawnej Kościoła Połskokatolickiego w RP .

8. W dniach 1-2 marca 2000 r. współprzewodniczył seminarium naukowemu w Olsztynie: „Biskup Franciszek Hodur (1866-1953). Życie - dokonania - znaczenie'" zorganizowanym przez Zakład Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum". Tytuł referatu  bpa prof. dr hab. W. Wysoczańskiego brzmiał:  Dyplomacja polska "wobec biskupa Franciszka Hodura i PNKK w okresie międzywojennym .

9. J.E.był współorganizatorem sympozjum, które się odbyło w ChAT dnia 18 maja 2001 r. nt. „Status prawny nierzymskokatolickich Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce XX wieku ".

10. Udział w Międzynarodowej Konferencji „Od nacjonalistycznych konfrontacji do europejskiego porozumienia... " Ustroń 15-19 września 2001 r. Referat zatytułowany:  Regulacje prawne i spory o kształt relacji między Kościołem a Państwem  został wygłoszony 17 września 2001 r.

11. W dniach 16-17 października 2001 r. współprzewodniczył w Olsztynie ekumenicznemu seminarium naukowemu: „Misja Biskupa Rzymu dziś i jutro", zorganizowanemu przez Zakład Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, Katedrę Starokatolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT w Warszawie oraz Katedrę Ekumenizmu Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie.

12. Jako kierownik Katedry Starokatolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT był współorganizatorem ekumenicznego seminarium naukowego: „O Tradycji i tradycjach", które odbyło się w dniach 4-5 listopada 2003 r. w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie. Na seminarium tym Ksiądz Biskup wygłosił referat pt.  Zasada tradycji i tożsamości kościelnej według bpa Ursa Küry'ego .

13. Jako kierownik sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT był współorganizatorem konferencji naukowej: Dialog prawosławno-starokatolicki.  Historia, stan obecny, perspektywy., która się odbyła w dniu 28 listopada 2003 r. w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Na konferencji tej bp prof. dr hab. W. Wysoczański wygłosił referat pt.  Dialog teologiczny: w trosce o zachowanie nienaruszonego depozytu wiary .