WYSOCZAŃSKI Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

Działalność redaktorsko-wydawnicza i promująca badania naukowe

 

   Od listopada 1972 roku  bp prof. dr hab.Wiktor Wysoczański jest odpowiedzialnym redaktorem „Posłannictwa. Kwartalnika Teologiczno-Filozoficznego", któremu nadał profil starokatolicki i ekumeniczny.

   Od 1994 r. jest współwydawcą i współredaktorem międzynarodowego czasopisma naukowego „Internationale Kirchliche Zeitschrift" ( IKZ ), ukazującego się w Bernie w latach 1893-1911 pod nazwą „Revue Internationale de Theologie ( RITh ). Na łamach tego czasopisma publikowane są rozprawy naukowe teologów starokatolickich, prawosławnych, rzymskokatolickich i anglikańskich ; ( zob. 1 , 2 )

   Od 1982 r. był członkiem, a od 1990 r. jest przewodniczącym Komisji Wydawniczej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

   Z Jego inicjatywy - jako pracownika naukowego ChAT i prezesa Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików (w skrócie: STPK) - rozpoczęto w 1993 r. wydawanie rocznika „Studia Modreviana". Na łamach tego wydawnictwa są zamieszczane rozprawy, artykuły, polemiki, recenzje poświęcone różnorodnym aspektom wolności sumienia i wyznania, ich ochronie i wielorakim gwarancjom, zwłaszcza instytucjonalnoprawnym. "Studia te - jak zamierzaliśmy - stały się promotorem badań nad sytuacją mniejszości religijnych w Polsce. Z uwagi na trudności finansowe dotąd ukazał się I tom. Kolejne dwa tomy zostały przygotowane do druku".

   Wcześniej z inicjatywy J.E. bp Wiktora Wysoczańskiego została ufundowana (1983 r.) przez Zarząd Główny STPK nagroda im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest ona przyznawana przez specjalnie powołane Jury za prace naukowe, popularyzatorskie i organizowanie badań w zakresie problematyki mniejszości religijnych za granicą, ich wkładu w rozwój społeczny i kulturalny kraju, w krzewienie wartości ogólnoludzkich i patriotycznych oraz ich stosunku z państwem. Do tej pory laureatami wymienionej nagrody zostało wielu wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, w tym prof. dr hab. Hieronim Kubiak i prof. dr hab. Janusz Tazbir. Zdaniem prof. dr  hab. Janusza Tazbira, laureata nagrody I stopnia przyznanej - za rok 1986 - w grupie prac naukowych drukowanych za całokształt prac w zakresie dziejów Reformacji w Polsce, „ufundowanie nagrody im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest ważnym punktem na mapie naszego życia kulturalnego, który niewątpliwie w poważnym stopniu życie to dynamizuje".

   Pierwsze wręczenie nagród miało miejsce w dniu 24 czerwca 1985 r.

   W latach 1987-2000 ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański pobudował w Konstancinie k. Warszawy i zorganizował Międzynarodowe Centrum Konferencyjno-Studyjne im. bpa Edwarda Herzoga, pierwszego biskupa Kościoła Starokatolickiego w Szwajcarii, który od 1904 r. wspierał bpa Franciszka Hodura, organizatora Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, na forum międzynarodowym w dążeniach do odzyskania niepodległości Polski. W Centrum tym odbywają się sympozja i robocze konferencje naukowe Sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT.