WYSOCZAŃSKI  Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

Współpraca naukowa 

z  Chrześcijańskokatolickim  Wydziałem  Teologicznym 

Uniwersytetu  w  Bernie

 

   Od roku 1991  bp, prof. dr hab. W. Wysoczański prowadził — jako rektor ChAT - rozmowy o nawiązaniu, w drodze umowy oficjalnej, współpracy naukowej z Chrześcijańskokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Bernie (od l września 2001 r.: Chrześcijańskokatolicki i Ewangelicki Wydział Teologiczny). Umowa została zawarta w dniu 20 października 1994 r. Zgodnie z postanowieniami tej umowy obie strony dążą do wspierania współpracy w zakresie swych dyscyplin badawczych i dydaktycznych. "Współpraca jest urzeczywistniana poprzez wspólne realizowanie zadań badawczych; wymianę profesorów i docentów, jak też współpracowników i współpracowniczek naukowych, mającą na celu realizację zadań badawczych, działań dydaktycznych oraz uczestniczenie w sympozjach i innych przedsięwzięciach naukowych; kontakty w dziedzinie badawczej i dydaktycznej oraz wymianę doktorantów i studentów".

   Na zaproszenie strony szwajcarskiej wielokrotnie wyjeżdżał do Berna na spotkania robocze w celu adiustacji do druku tekstów teologicznych czołowych teologów starokatolickich, tłumaczonych na język polski. Efektem tej współpracy i Jego wieloletniej pracy jest wydanie w języku polskim standardowego dzieła bpa Ursa Küry'ego  pt. Kościół Starokatolicki. Historia, nauka, dążenia   oraz szereg artykułów teologicznych zamieszczonych w „Posłannictwie", z myślą o dostarczeniu impulsów studentom i dyplomantom ChAT do podjęcia samodzielnych badań w zakresie teologii starokatolickiej. Starokatoliccy profesorowie Uniwersytetu w Bernie są częstymi prelegentami podczas wspólnych sympozjów naukowych, organizowanych w Polsce.

   Od wielu lat osobiście zajmuje się typowaniem absolwentów teologii starokatolickiej ChAT na studia pogłębiające Uniwersytetu w Bernie.

   Odpowiedzialny ze strony szwajcarskiej, za współpracę naukową z ChAT,  ks. prof. dr Urs von Arx, długoletni dziekan Uniwersytetu w Bernie jest doktorem honoris causa naszej Uczelni. W ramach tej współpracy przekazano J.E. bp Wiktorowi Wysoczańskiemu księgozbiór śp. ks. prof. dra Kurta Staldera, nb. też doktora honoris causa ChAT.