W Y S O C Z A Ń S K I    Wiktor

 

ur. 24. 03. 1939 r. w Wysocko Wyżne k. Stryja (obecnie Ukraina)

 

Studia -  w latach 1960 - 1964 ChAT, magister teologii ("Trwałość małżeństwa w polskim prawie rodzinnym i etyce katolickiej"); 1966 - 1971  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetów Mikołaja Kopernika w Toruniu i Warszawskiego, magister prawa ("Zakres wolności sumienia i wyznania w ustawodawstwie Polski Ludowej"); 1971 - 1972  Chrześcijańskokatolicki Wydział Teologii Uniwersytetu w Bernie (stypendium naukowe ufundował wybitny teolog starokatolicki bp prof. dr Urs Küry - zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Szwajcarii ); od 1982 r. doktor teologii w  zakresie teologii historycznej ("Starokatolicyzm polski i jego miejsce w Unii Utrechckiej w latach 1897-1944. Geneza oraz podstawowe zagadnienia prawno-ustrojowe i doktrynalne"); w 1985 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego ( na podstawie rozprawy: „Kościół Polskokatolicki w Polsce w latach 1944-1975. Sytuacja prawna, podstawowe założenia ustrojowe, teologiczne i społeczne oraz działalność w kraju i za granicą").

Święcenia kapłańskie -  02. 02. 1963 r. ( z rąk bp. Maksymiliana Rodego)

Nominacja na biskupa -  15. 05. 1975 r. ( VI Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego we Wrocławiu)

Sakra biskupia -  05. 06. 1983 r. Warszawa ( z rąk abp. Marinusa Koka z Utrechtu)
Ingres -  grudzień 1996 r. , Warszawa ( jako ordynariusz diecezji warszawskiej)

Służba w Kościele - od 1963 r. duszpasterz w parafiach polskokatolickich ( Bydgoszcz, Hucisko, Sieradz, Warszawa);  od 1971 r. - sekretarz Rady Kościoła (później: Synodalnej);  1973-1987 - członek Mieszanej Komisji Prawosławno-Starokatolickiej; od 1983 r. - biskup sekretarz Rady Synodalnej, członek Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej ( MKBS ) ; kwiecień 1987 r. - na Synodzie Ogólnopolskim w Warszawie-Jabłonnie wybrany koadiutorem diecezji warszawskiej z prawem następstwa; 1987-1990 - prorektor ChAT;  1990-1996 - rektor ChAT przez dwie kadencje;  27. 06. 1995 r. na Synodzie Ogólnopolskim w Warszawie wybrany Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego; 30. 06. 1998 r. na Synodzie Ogólnopolskim ponownie wybrany Zwierzchnikiem Kościoła; 18. 06. 2008 r. Synod Ogólnopolski powtórnie powierza funkcję Zwierzchnika Kościoła Jego Eminencji.

Ks. Biskup Wysoczański zerwał z ideologicznie uwarunkowanym myśleniem swoich poprzedników i stał się faktycznym twórcą nowej, naukowo otwartej i pogłębionej teologii starokatolickiej w Polsce, opartej na Piśmie Świętym, Ojcach Kościoła, uchwałach pierwszych siedmiu soborów ekumenicznych. Dobitnie podkreślił to ks. prof. Urs von Arx, biblista i doskonały znawca teologii starokatolickiej i prawosławnej w swoim wykładzie, wygłoszonym 20 sierpnia 1996 roku w ChAT, z okazji wręczenia mu doktoratu honoris causa (Dialog prawosławno-starokatolicki. Uwagi o jego recepcji, Rocznik Teologiczny ChAT, 1998, z. 1-2, s. 55-93, szczególnie s. 82). Z Jego dorobku korzysta także Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie (wiele prac Bpa Wiktora Wysoczańskiego zostało przetłumaczonych i ogłoszonych drukiem w języku niemieckim, angielskim i czeskim).

Dorobek duszpasterski, organizacyjny i naukowy przyniósł uznanie Biskupowi Wiktorowi Wysoczańskiemu w kraju i za granicą oraz w sposób istotny przyczynił się do wzrostu autorytetu Kościoła Polskokatolickiego.

 

Ekumenia - uczestnik dialogu teologicznego pomiędzy Kościołem Prawosławnym a Kościołami Starokatolickimi Unii Utrechckiej ( w latach 1975-1987); wspólprzewodniczący Zespołu ds. Dialogu Ekumenicznego między Kościołem Polskokatolickim i Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce ( od 1997 r.); członek Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną; budowniczy i organizator Międzynarodowego Centrum Konferencyjno-Studyjnego im. bp. Edwarda Herzoga w Konstancinie k.Warszawy, gdzie odbywają się sympozja i robocze konferencje naukowe Sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT.
W latach 1988-1989 Ksiądz Biskup był współprzewodniczącym — ze strony Kościołów zrzeszonych w PRE — zespołu redakcyjnego, który przygotowywał projekt ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uchwalonej przez Sejm w dniu 17 maja 1989 roku. A następnie od 27 listopada 1989 roku rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w RP, pod przewodnictwem bpa Wiktora Wysoczańskiego — ze strony naszego Kościoła. Ustawa ta — pomimo wielu trudności — została uchwalona przez Sejm w dniu 30 czerwca 1995 roku, co ma dla naszego Kościoła znaczenie historyczne. Dzięki wytrwałym zabiegom Księdza Biskupa nastąpiła wyraźna poprawa stosunków między Kościołem Polskokatolickim a Kościołem Rzymskokatolickim. Od 1998 roku trwa dialog polskokatolicko-rzymskokatolicki, którego prace mają charakter historyczny, teologiczny, duszpasterski i prawno-doktrynalny.

 

Chrześcijańska Akademia Teolgiczna - od 1966 pracuje w ChAT, prowadząc wykłady także na innych uczelniach w kraju i za granicą. Od roku akad. 1975 / 76 jest Kierownikiem Sekcji Teologii Starokatolickiej. Wiatach 1982-1985 był Kierownikiem Katedry Teologii Starokatolickiej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 25 marca 1986 r. mianował Go na stanowisko docenta. Rektor ChAT pismem z dnia 8 listopada 1990 r. mianował Bpa Wysoczańskiego na stanowsko profesora nadzwyczajnego, a z dniem 15 listopada 1995 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym na czas nieokreślony. Od 1987 roku jest Kierownikiem Katedry Starokatolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej oraz Katedry Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego. W dniu 20 sierpnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Księdzu Biskupowi tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

W latach 1987-1990 oraz 1996-2002 Ksiądz Biskup pełnił funkcję prorektora ChAT, a w latach 1990-1996 był rektorem ChAT. W dniu 25 kwietnia 2002 roku Senat ChAT ponownie wybrał Go na rektora ChAT. Funkcję tę pełni przez dwie kadencje (2002-2005 i 2005-2008 r.). Od 2008 r. prorektor ChAT.

Poza zasadniczą pracą dydaktyczną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (prowadzi ze studentami zajęcia z zakresu prawa wyznaniowego, kościelnego, starokatolicyzmu, a nawet — kiedy zaistniała taka konieczność — z biblistyki), Biskup Wiktor Wysoczański wkłada wiele wysiłku w kształcenie kadry naukowej Akademii, prowadząc seminaria naukowe i doktoranckie. Pod Jego kierunkiem napisano 50 prac magisterskich i 15 prac doktorskich; był recenzentem 7 prac doktorskich i dwóch prac habilitacyjnych.

Za zasługi dla oświaty i wychowania Ksiądz Biskup otrzymał w 1993 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej. Prezydent RP w 1999 roku, za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, odznaczył Go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, natomiast Uniwersytet w Bernie (Szwajcaria) nadał Mu w tymże roku, najwyższe wyróżnienie akademickie, doktorat honoris causa. W Laudacji podkreślono, że prace badawcze i naukowe Ks. Biskupa wyjaśniają i promują teologię starokatolicką w Polsce i USA.

Praca naukowa, wykłady i wystąpienia Ks. Biskupa są nacechowane głęboką myślą teologiczną, duchem Ewangelii, umiłowaniem Boga i człowieka oraz otwartością ekumeniczną.

 

Publikacje - "Prawo wewnętrzne Kościołów i wyznań nierzymskokatolckich w PRL" ( Warszawa, 1971 r.); "Polski nurt starokatolicyzmu" (Warszawa, 1977 r.); "Kościół Polskokatolicki w PRL" ( Rocznik Teol. ChAT, 1981 r.);  "Starokatolicyzm polski i jego miejsce w Unii Utrechckiej w latach 1987-1944. Geneza oraz podstawowe zagadnienia prawno-ustrojowe i doktrynalne" (rozprawa doktorska, 1982 r.); "Kościół Polskokatolicki w Polsce w latach 1944-1975. Sytuacja prawna, podstawowe założenia ustrojowe, teologiczne i społeczne oraz działalność w kraju i za granicą" (rozprawa habilitacyjna, 1984 r.); "Dialog starokatolicko-prawosławny, jego przebieg i dotychczasowe wyniki" (Warszawa, 1986 r.); "Polskokatolicyzm. Geneza, dzieje, położenie prawne" ( w: Urs Küry  "Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia" , Warszawa, 1996 r.); "Dyplomacja polska wobec biskupa Franciszka Hodura i PNKK w okresie międzywojennym" ( w: "Biskup Franciszek Hodur 1866-1953. Życie - dokonania - znaczenie", Olsztyn, 2001 r.);  autor wielu artykułów, recenzji i komunikatów naukowych; tłumacz tekstów teologicznych i oświadczeń MKBS.

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański jest autorem około 50 rozpraw i 150 artykułów z zakresu teologii starokatolickiej i prawa wyznaniowego, publikowanych w „Roczniku Teologicznym" ChAT, kwartalniku teologiczno-filozoficznym „Posłannictwo"; część Jego artykułów ukazała się w języku niemieckim w Internationale Kirchliche Zeitschrift, Österreichisches Archiv für Kirchenrecht i innych pismach naukowych oraz w języku angielskim w PNCC Studies. Bp Wiktor Wysoczański to także tłumacz zachodnioeuropejskiej literatury starokatolickiej; przetłumaczył ponad 60 ważnych dla starokatolicyzmu artykułów teologicznych. Ksiądz Biskup jest inicjatorem i uczestnikiem międzynarodowych konferencji naukowych, organizowanych przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną i inne uczelnie w kraju (np. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i za granicą (np. Uniwersytet w Bernie). Od 1994 roku jest On współwydawcą międzynarodowego czasopisma naukowego Internationale Kirchliche Zeitschrift (Berno), na łamach którego publikowane są rozprawy naukowe teologów starokatolickich, prawosławnych i anglikańskich; od 1982 roku jest członkiem, a od 1990 roku przewodniczącym Komisji Wydawniczej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; od wielu lat redaktor kwartalnika teologiczno-filozoficznego „Posłannictwo".

 

Adres - Kuria Biskupia Kościoła Polskokatolickiego w RP, ul. Balonowa 7
02-635 Warszawa,  tel. (0...22)   848 07 51,  fax. 848 52 59
polskokatolicki@pnet.pl
    lub   stpk@poczta.onet.pl  

www.polskokatolicki.pl

 

   więcej o działalności, inicjatywach i dokonaniach   tutaj ...