Wiktor Wysoczański

Polski nurt starokatolicyzmu

S p i s    t r e ś c i

Wstęp

1. WSPÓLNOTA  KOŚCIOŁÓW  STAROKATOLICKICH.
MIĘDZYNARODOWE  ORGANY  I  WSPÓLNE  ZASADY  DOKTRYNALNE
1.1 Trzy nurty kościelne zjednoczone w Unii Utrechckiej
 
1.1.1 Kościół Utrechcki
 
1.1.2 Troska o zachowanie nienaruszonego depozytu wiary. Pierwsze Kościoły starokatolickie
 
1.1.3 Kościoły powstałe na przełomie XIX i XX w. oraz po pierwszej wojnie światowej
1.2 ORGANY  MIĘDZYNARODOWE,  ICH  CELE  I  ZADANIA
1.3 WSPÓLNE  ZASADY  DOKTRYNALNE

 

2. POLSKOKATOLICYZM.  GENEZA,  ROZWÓJ  I  STAN  OBECNY
2.1 Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA, Kanadzie i Brazylii. Program religijno-społeczny
 
2.1.1 Niezależne ośrodki kościelne i początki formowania
się struktury organizacyjnej PNKK
 
2.1.2 Próby zjednoczeniowe i ukonstytuowanie się PNKK
 
2.1.3 PNKK członkiem Unii Utrechckiej
 
2.1.4 Inspirujące zajady religijno-społeczne
 
2.1.5 Efekty działalności misyjnej
 
2.1.6 Organizacje przykościelne
2.2 Kościół Polskokatolicki w Polsce
 
2.2.1 Powstanie, rozwój i sytuacja prawna Kościoła w okresie międzywojennym
 
2.2.2 Odbudowa Kościoła i jego sytuacja prawna w PRL
 
2.2.3 Kształcenie kadr oraz działalność duszpastersko-misyjna i wydawnicza
 
2.2.4 Współpraca Kościoła ze Społecznym Towarzystwem Polskich Katolików

 

3. KOŚCIÓŁ  POLSKOKATOLICKI NA  FORUM  MIĘDZYNARODOWYM
 
3.1 Ekumenizm
 
3.2 Zaangażowanie Kościoła w działalności na rzecz pokoju
 
3.3 Działalność polonijna

 

Recenzenci: BP PROF. DR MAKSYMILIAN RODE KS. DOC. DR EDWARD BAŁAKIER
Opracowanie graficzne: ZYGMUNT KOWALCZYK
Redaktor techniczny: HENRYK CIOK
Korekta: KAZIMIERA KOMOSA
Zakład Wydawniczy „Odrodzenie" ul. Kredytowa 4   00-062 Warszawa
Druk: Poznańskie Zakł. Graficzne im. M. Kasprzaka, Zakład w Zielonej Górze sam. 4183/77 — 5000 egz. A5 — F-24 Cena zł 25,—
Opracowanie internetowe: JACEK DZIARMAGA