Wiktor Wysoczański

 

Polski nurt starokatolicyzmu

P r z y p i s y   do rozdziału 3

 

 1. W. Krahl: Ökumenischer Katholizismus. Alt-Katholische Orientierungspunkte und Texte aus zwei Jahrtausenden, Bonn 1970, St. Cyprian, s. 165.

 2. IKZ 1970, z. 4, s. 416.

 3. V. Conzemius: Plädoyer für einen gemeinsamen Dialog unter Katholiken. Gemeinsames Erbe, gemeinsame Aufgabe, IKZ 1965, z. 4, passim. Głębszy sens określeniu „Kościół-pomost" nadaje bp U. Küry (Die altkaitholische Kirche, ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr Anliegen, Stuttgart 1966, s. 223).

 4. V. Conzemius: Plädoyer..., s. 266.

 5. Tamże.

 6. Tamże, s. 266 i 267.

 7. U. Küry: Die altkatholische Kirche..., s. 359.

 8. Tamże, s. 361; Zob. też L. Gauthier: Vieux — Catholiques et Oecuménisme, w: „Monde Religieuex" (32e vol.) 1975. Tamże streszczenie w j. niem., s. 147—149.

 9. Pełny tekst Oświadczenia Monachijskiego podaje J. F. von Schulte: Der Altkatholizismus. Geschichte seiner Entwicklung, inneren Gestaltung und rechtlichen Stellung in Deutschland. Aus den Akten und anderen authentischen Quellen dargestellt, Giessen 1887 (nowe wyd. Aaalen 1965), s. 16—22.

 10. Tamże, s. 22-24.

 11. H. Reusch: Bericht über die am 14., 15. und 16. September zu Bonn gehaltenen Unions-Conferenzen, Bonn 1874, s. 1 (nie paginowana); Ch. Oeyen: Die Entstehung der Bonner Unionskonferenzen vor hundert Jahren, „Kirchliches Jahrbuch für die Alt-Katholiken in Deutschland 1974", Bonn 1974, s. 32—35.

 12. Tezy podaje U. Küry: Die altkatholische Kirche..., s. 432 n.

 13. U. Küry: Die altkatholische Kirche..., s. 437.

 14. U. Küry: Die Beziehungen des Altkatholizismus zur Anglikanischen Kirche, „Ekklesia", Gotha 1935, t. 3, s. 109. Por. też: Dokumente zu den Unionsverhandlungen der Anglikanischen und Altkatholischen Kirche, IKZ 1931, z. 3, s. 129 n. Szerzej zob. Ch. Oeyetn: Die Katholizität der Kirche und das anglikanischaltkatholische Interkommunionsabkommen, w: Hundert Jahre Christkatholisch-theologische Fakultät der Vniversität Bern, Beiheft zur IKZ 1974, z. 4, s. 128—144.

 15. W. Küppers: Stand und Perspektiven des altkatholisch-orthodoxen Dialogs, IKZ 1972, z. 2, passim. Tło teologiczne i duchowe, wciąż jeszcze istniejącego podziału między prawosławnymi a starokatolikami, ukazuje bp U. Küry w: Die altkatholische Kirche..., s. 388—396.

 16. Tekst sprawozdania w: W. Krahl, op. cit., s. 168—170

 17.  W. Küppers: Der orthodox-altkatholische Dialog nimmt Gestalt an, IKZ 1973, z. 2—3, s. 182—192, H. Aldenhoven: 1. Sitzung der gemischten orthodox — altkatholischen Kommission für den theologischen Dialog, „Christkatholisches Kirchenblatt — Organ der christkatholischen Kirche der Schweiz", Bern 1973, nr 22.

 18. W. Küppers: Orthodox-Altkatholischer Dialog, IKZ 1976, z. 1, s. 1—15. Tamże dokumenty na temat dialogu starokatolicko-prawosławnego (s. 15—33).

 19. „Polska Odrodzona" 1928, nr 16, s. 4.

 20. PRE jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. Do rejestru stowarzyszeń i związków wyznaniowych PRE została wpisana na mocy decyzji wicedyrektora Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 25 sierpnia 1958 r. (nr 111/22/38/58). Obowiązujący statut został uznany decyzją dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 15 kwietnia 1967 r. nr NK-803/23/4/67. Tekst w: W. Wysoczański: Prawo wewnętrzne Kościołów i Wyznań nierzymskokatolickich w PRL, Warszawa 1971, Zakład Wydawniczy „Odrodzenie", s. 370—376.

 21. Zob. szerzej W. Benedyktowicz: W służbie człowieka w: Kościoły chrześcijańskie w walce o pokój, Warszawa 1967, Instytut Wydawniczy „Odrodzenie", s. 19 n.

 22. Obowiązująca wersja statutu została uchwalona na IV OZP w Pradze w 1971 r. Tekst w językach: angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i francuskim, w: Statutes of the Christian Peace Conference, b.m. i r.w.

 23. Por. Sprawozdanie z działalności Polskiego Oddziału Chrześcijańskie] Konferencji Pokojowej za okres od 10 czerwca 1970 r. do 15 maja 1973 r. (Archiwum PRE, teczka „Plenum PRE"); oraz K. Karski: Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa 1974 Novum — Wydawnictwo Ars Christiana, s. 286.

 24. Zasady te zostały przyjęte na zebraniu konstytucyjnym PO ChKP w dniu 16 listopada 1963 r. w Warszawie. Dokument bywa niekiedy określany mianem statutu PO ChKP. Opublikowany w „Jednocie" 1974, nr 1, s. 2.

 25. „CFK — Informationen" z 8 września 1976, s. 1—3.

 26. Archiwum PRE

 27. Prace i pisma księdza biskupa Franciszka Hodura, Scranton 1939, s. 86.
 28. Protokół z X Powszechnego Synodu PNK Kościoła odbytego w Chicago, III., od 1-go do 4-go lipca 1958 r., s. 7—10.

 29. Tamże, s. 9.

 30. Nowe drogi, Scranton 1901, s. 35.

 31. Protokół z X Powszechnego Synodu..., s. 25.

 32. Por. preambułę do Statutu Zrzeszenia Nowej Polonii w Ameryce z 16 maja 1971 r. a następnie Konstytucji Zrzeszenia obowiązującej od 1 stycznia 1975 r., Tekst nowej wersji Konstytucji w „Przeglądzie Polskim", Chicago 1976, nr 9, s. 8—12.

 33. Wywiad z sekretarzem generalnym Towarzystwa „Polonia" Wiesławem Adamskim,- w: „Almanach Polonii 1976" Warszawa 1975, s. 43.

 34. List został opublikowany na łamach „Straży" z 12 sierpnia 1976, nr 31; oraz „Roli Bożej" z 14 sierpnia 1976, nr 16, s. 15—16.