Wiktor Wysoczański

 

Polski nurt starokatolicyzmu

P r z y p i s y   do rozdziału 1

 

 1. Bp U. Küry: Die altkatholische Kirche, ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr Anliegen, Stuttgart 1966, s. 98.

 2. Tamże, s. 35 in.; Zob. szerzej B. A., van Kleef: Die altkatholische Kirche von Utrecht, „Internationale Kirchliche Zeitschrift" (IKZ), 1925 z, 1, s. 1—25; S. C. Smit-Maan: 250 Jahre unabhängig von Rom, „Altkatholische Kirchenzeitung. Bistumszeitschrift der Altkatholischen Kirche Österreich", Wien 1973, nr 7.

 3. IKZ 1966, z. 4, s. 237—238.

 4.  Pełny tekst obu pism został zamieszczony w: „Alt-Katholischer Internationaler Informationsdienst" (AKID) z 27 grudnia 1969 r., nr 166—167.

 5. IKZ 1974, z. 1, s. 66—67; oraz „De Oud-Katholiek" z 12 maja 73.

 6. Dane statystyczne ustalono na podstawie wykazu zamieszczonego , „Jahrbuch 1976 der Christkatholischen Kirche der Schweiz", Allschwil-Basel 1976, s. 81 n.

 7. Bp U. Küry: Die altkatholische Kirche..., s. 39.

 8. Cyt. wg V. Conzemiusa: Katholizismus ohne Rom. Die altkatholische Kirchengemeinschaft, Zürich-Einisiedein-Köln 1969, s. 62.

 9. Tamże, s. 63.

 10. Pełny tekst Programu Monachijskiego podaje J. F. von Schulte: Der Altkatholizismus. Geschichte seiner Entwicklung, inneren Gestaltung und rechtlichen Stellung in Deutschland. Aus den Akten und anderen authentischen Quellen dargestellt, Giessen 1887 (cyt. wg .nowego wyd. Aalen 1965, Scientia Verlag, s. 22—24).

 11. "Kirchliches Jahrbuch für die Alt-Katholiken in Deutschland 1974" mit Jahresweiser, kirchlichen Behördeverzeichnis und dem Verzeichnis der autonomen katholischen Kirchein der Welt, Bonn 1974, s. 62.

 12. Zob. na ten temat: ks. W. Wysoczański: Starokatolicyzm w Szwajcarii. Powstanie, rozwój i stan obecny, „Kalendarz Katolicki 1974", Warszawa 1973, s. 89—113.

 13. U. Küry: Zur Hundertjahrfeier unserer theologischen Fakultät in Bern, „Kirchliches Jahrbuch...", s. 11.

 14. Tamże.

 15.  V. Conzemius, op. cit., s. 90. Por. też T. Włodarczyk: Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, Warszawa 1974, PWN, s. 229.

 16. Die altkatholische Kirche in Österreich. Wesen und Geschichtliche Entwicklung, herausgegeben von der Oberbehörde der Altkatholischen Kirche Österreichs, Wien 2  1966, s. 9.

 17. Tamże, s. 10.

 18. V. Conzemius, op. cit., s. 92.

 19. Zob. Starokatolická cirkev svym o sobé, vydala synodálni rada starokatolicke cirkve v Ceskoslovensku v Ústrednim cirkevnim nakladatelstvi v roce 1973, s. 13 n.

 20. Bp M. Kalogjera: Hrvatska Starokatolicka Crkva, Zagreb 2  1935, s. 23—24. Tamże zamieszczano dokumenty odnoszące się do prawnego uznania Kościoła ze strony władz państwowych (s. 56—63). Por. też ks. F. Soder: Die altkatholische Kirche Jugoslawiens, „Christkathplisches Kircheablatt. Organ der christkatholischen Kirche der Schweiz", Bern 1973, nr 21; oraz: Starokatolicka Crkva u Jugoslaviji, Beograd 1960.

 21. AKID z 10 września 1975, nr 177/1474.

 22. U. Küry, op. cit., s. 99.

 23. Ostatniej nowelizacji umowy i regulaminu, dokonano na sesji Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich w Morschach (Szwajcaria) dnia 12 września 1974 r. i z tą datą oba dokumenty weszły w życie. Poprzednia nowelizacja tych dokumentów miała miejsce 15 października 1952 r. Tekst autentyczny został opublikowany w IKZ 1974, z. 4, s. 244—250.

 24. Tekst deklaracji został zamieszczony min. w: U. Küry, op. cit., s. 426—427; przekład polski w: „Posłannictwo. Kwartalnik Teologiczno-Filozoficzny" 1975, nr 1, s. 63—64; W. Krahl: Ökumenischer Katholizismus. Alt-Katholische Orientierungspunkte und Texte aus zwei Jahrtausenden, Bonn 1970, s. 153—154.

 25. Obszerniej na temat Kongresów zob. ks. W. Wysoczański: Ekumeniczne znaczenie Kongresów Starokatolików, „Kalendarz Katolicki 1976'" Warszawa 1975, s. 93—109.

 26. Dokument został opublikowany w: U. Küry, op. cit., s. 428—429. Zob. W. Küppers: Die II These des Luzerner Kongresses 1892 im Lichte des orthodox — altkatholischen Dialogs heute, w: „Hundert Jahre Christkatholisch-theologische Fakultät der Universität Bern". Beiheft zur IKZ 1974, z. 4, s. 24—40.

 27. U. Küry, op. cit., s. 428

 28. Tamże.

 29. Tamże, s. 429

 30. Tekst w IKZ 1951, nr 1, s. 1—2 oraz w: W. Krahl, op. cit., s. 154—155.

 31. Pełny tekst w IKZ 1971, z. 2, s. 69—70.

 32. Opublikowano w IKZ 1971, z. 2, s. 65—68.

 33. W. Küppers, op. cii, s. 39.