STUDIA  MODREVIANA

Jest to pierwszy tom, i jedyny, jaki ukazał się w 1990 r. w ramach ambitnego projektu powołania nowego rocznika publikującego rozprawy, artykuły, polemiki, recenzje poświęcone różnorodnym aspektom wolności sumienia i wyznania.

Studia Modreviana ukazały się dzięki ofiarności Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików i inicjatywie jego prezesa ks. bpa prof. dra Wiktora Wysoczańskiego. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej Towarzystwo zdołało wygospodarować środki, by sfinansować wydawnictwo, które — obok corocznie przyznawanych nagród im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego — miało stać się promotorem badań nad sytuacją mniejszości religijnych w Polsce.

W I tomie znalazły się materiały z konferencji poświęconej wolności sumienia i wyznania w demokratycznym państwie świeckim, zorganizowanej w grudniu 1990 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

RADA  NAUKOWA

Prof. dr hab. Witold Benedyktowicz
Prof. dr hab. Michał Pietrzak (przewodniczący)
Prof. dr hab. Lech Szczucki
Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
  REDAKCJA

Bp Wiktor Wysoczański (redaktor naczelny)
Michał Pietrzak, Małgorzata Kąpińska, Marek Ambroży
Instytut Wydawniczy im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Warszawa
Nakład 1000 egz. Skład i druk: Zakład Poligraficzny IW AFM w Warszawa


Spis treści


S T U D I A    M O D R E V I A N A. pdf